Putovanje kroz vreme je oduvek bilo smatrano za naučnu fantastiku, ali generalna Ajnštajnova teorija relativiteta dozvoljava mogučnost da iskrivimo toliko odnos vremena i prostora da postane moguće lansirati se u raketi i vratiti se pre nego u stvari i kreneš.


putovanje-kroz-vreme-oduvek-bilo-smatrano-za-naunu-fantastiku-ali-generalna-ajntajnova-teorija-relativiteta-dozvoljava-mogunost-da-iskrivimo-toliko
stiven hokingputovanjekrozvremeoduvekbilosmatranozanaučnufantastikualigeneralnaajntajnovateorijarelativitetadozvoljavamogučnostdaiskrivimotolikoodnosvremenaprostorapostanemogućelansiratiseraketivratitiprenegostvarikreneputovanje krozkroz vremevreme jeje oduvekoduvek bilobilo smatranosmatrano zaza naučnunaučnu fantastikuali generalnageneralna ajnštajnovaajnštajnova teorijateorija relativitetarelativiteta dozvoljavadozvoljava mogučnostmogučnost dada iskrivimoiskrivimo tolikotoliko odnosodnos vremenavremena ii prostoraprostora dada postanepostane mogućemoguće lansiratilansirati sese uu raketiraketi ii vratitivratiti sese prepre negonego uu stvaristvari ii krenešputovanje kroz vremekroz vreme jevreme je oduvekje oduvek bilooduvek bilo smatranobilo smatrano zasmatrano za naučnuza naučnu fantastikuali generalna ajnštajnovageneralna ajnštajnova teorijaajnštajnova teorija relativitetateorija relativiteta dozvoljavarelativiteta dozvoljava mogučnostdozvoljava mogučnost damogučnost da iskrivimoda iskrivimo tolikoiskrivimo toliko odnostoliko odnos vremenaodnos vremena ivremena i prostorai prostora daprostora da postaneda postane mogućepostane moguće lansiratimoguće lansirati selansirati se use u raketiu raketi iraketi i vratitii vratiti sevratiti se prese pre negopre nego unego u stvariu stvari istvari i kreneš

Biće to jedini grad u kome si oduvek bio, i čim si čuo njeno ime, i pre nego što si je sreo, oduvek si je znao i voleo već vekovima. -Matija Bećković
bie-to-jedini-grad-u-kome-oduvek-bio-i-im-uo-njeno-ime-i-pre-nego-to-sreo-oduvek-znao-i-voleo-ve-vekovima
Najbolje vreme za sadnju drveća je bilo pre 20 godina. Drugo najbolje vreme je sada. -Kineske poslovice
najbolje-vreme-za-sadnju-drvea-bilo-pre-20-godina-drugo-najbolje-vreme-sada
Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme. -Koko Šanel
nema-vremena-za-svakodnevnu-dosadu-postoji-vreme-za-rad-i-vreme-za-ljubav-to-ne-ostavlja-prostor-za-neko-drugo-vreme
Najstarije riječi – “da” i “ne” – u isto vreme zahtevaju najviše razmišljanja pre nego se kažu. -Pitagora
najstarije-rijei-da-i-ne-u-isto-vreme-zahtevaju-najvie-razmiljanja-pre-nego-se-kau