Radi kao da ti novac nije neophodan, pleši kao da te niko ne gleda, voli kao da nikad nisi bio nesrećan.


radi-kao-da-ti-novac-nije-neophodan-plei-kao-da-te-niko-ne-gleda-voli-kao-da-nikad-nisi-bio-nesrean
mark tvenradikaodatinovacnijeneophodanpleitenikonegledavolinikadnisibionesrećanradi kaokao dada titi novacnovac nijenije neophodanpleši kaokao dada tete nikoniko nene gledavoli kaokao dada nikadnikad nisinisi biobio nesrećanradi kao dakao da tida ti novacti novac nijenovac nije neophodanpleši kao dakao da teda te nikote niko neniko ne gledavoli kao dakao da nikadda nikad nisinikad nisi bionisi bio nesrećanradi kao da tikao da ti novacda ti novac nijeti novac nije neophodanpleši kao da tekao da te nikoda te niko nete niko ne gledavoli kao da nikadkao da nikad nisida nikad nisi bionikad nisi bio nesrećanradi kao da ti novackao da ti novac nijeda ti novac nije neophodanpleši kao da te nikokao da te niko neda te niko ne gledavoli kao da nikad nisikao da nikad nisi bioda nikad nisi bio nesrećan

Radi, kao da dež sto godina živjeti, a moli se Bogu, kao da deš sjutra umrijeti. -Hrvatske poslovice
radi-kao-da-de-sto-godina-ivjeti-a-moli-se-bogu-kao-da-de-sjutra-umrijeti
-Zaštiti je kao kćerku, voli je kao ženu i poštuj kao majku.
zatiti-kao-kerku-voli-kao-enu-i-potuj-kao-majku
Onaj koji umire kao mučenik, dokazuje da nije bio podlac, ali ni u kojem slučaju da nije bio budala. -Charles Caleb Colton
onaj-koji-umire-kao-muenik-dokazuje-da-nije-bio-podlac-ali-u-kojem-sluaju-da-nije-bio-budala
Nije lako biti zena! Moras razmisljati kao muskarac, ponasati se kao dama, izgledati kao devojka, i raditi kao konj!
nije-lako-biti-zena-moras-razmisljati-kao-muskarac-ponasati-se-kao-dama-izgledati-kao-devojka-i-raditi-kao-konj
VOLIM ŠTO SAM TETKA!! Zato, jer tetka grli kao mama, čuva tajne kao sestra, savetuje kao prijateljica i sve dopusta kao baka… ♥
volim-to-sam-tetka-zato-jer-tetka-grli-kao-mama-uva-tajne-kao-sestra-savetuje-kao-prijateljica-i-sve-dopusta-kao-baka