Radije se mirim sa svojom samoćom, ako u ovom trenutku pokušavam od nje da pobegnem, nikada više neću naći partnera. Ako je prihvatim, umesto da se borim protiv nje, možda će se stvari promeniti. Videla sam da je samoća jača kada pokušamo da joj se suprotstavimo, ali postaje slaba kad na nju jednostavno ne obraćamo pažnju.


radije-se-mirim-svojom-samoom-ako-u-ovom-trenutku-pokuavam-od-nje-da-pobegnem-nikada-vie-neu-nai-partnera-ako-prihvatim-umesto-da-se-borim-protiv
paulo koeljoradijesemirimsvojomsamoćomakoovomtrenutkupokuavamodnjedapobegnemnikadavienećunaćipartneraakoprihvatimumestoborimprotivnjemoždaćestvaripromenitividelasamsamoćajačakadapokuamojojsuprotstavimoalipostajeslabakadnanjujednostavnoneobraćamopažnjuradije sese mirimmirim sasa svojomsvojom samoćomako uu ovomovom trenutkutrenutku pokušavampokušavam odod njenje dada pobegnemnikada viševiše nećuneću naćinaći partneraako jeje prihvatimumesto dada sese borimborim protivprotiv njemožda ćeće sese stvaristvari promenitividela samsam dada jeje samoćasamoća jačajača kadakada pokušamopokušamo dada jojjoj sese suprotstavimoali postajepostaje slabaslaba kadkad nana njunju jednostavnojednostavno nene obraćamoobraćamo pažnjuradije se mirimse mirim samirim sa svojomsa svojom samoćomako u ovomu ovom trenutkuovom trenutku pokušavamtrenutku pokušavam odpokušavam od njeod nje danje da pobegnemnikada više nećuviše neću naćineću naći partneraako je prihvatimumesto da seda se borimse borim protivborim protiv njemožda će seće se stvarise stvari promenitividela sam dasam da jeda je samoćaje samoća jačasamoća jača kadajača kada pokušamokada pokušamo dapokušamo da jojda joj sejoj se suprotstavimoali postaje slabapostaje slaba kadslaba kad nakad na njuna nju jednostavnonju jednostavno nejednostavno ne obraćamone obraćamo pažnju

Ja sam za istinu, svejedno ko je izgovori. Ja sam za pravdu, svejedno ko je za nju ili protiv nje. -Malkolm Iks
ja-sam-za-istinu-svejedno-ko-izgovori-ja-sam-za-pravdu-svejedno-ko-za-nju-ili-protiv-nje
Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati. -Paulo Koeljo
zato-sam-mogla-da-ga-volim-svom-svojom-energijom-da-te-noi-imam-ono-to-nikada-ranije-nisam-imala-i-to-najverovatnije-nikada-vie-neu-imati
Svi me gledajte krivo, ljutite se, odmahujte glavom, svejedno mi je, ovdje sam, ne odričem se veze od koje nemam bliže, raspnite me ako hoćete za ovu ljubav, zar se može protiv nje. -Meša Selimović
svi-me-gledajte-krivo-ljutite-se-odmahujte-glavom-svejedno-mi-ovdje-sam-ne-odriem-se-veze-od-koje-nemam-blie-raspnite-me-ako-hoete-za-ovu-ljubav-zar
Žena iskreno veruje da je muškarac voli samo onda kad zbog nje pati i kad u nju stalno sumnja. -Jovan Dučić
ena-iskreno-veruje-da-mukarac-voli-samo-onda-kad-zbog-nje-pati-i-kad-u-nju-stalno-sumnja