Radije ću biti žrtva povremenih izdaja, nego se odreći svog opšteg uverenja u ljudsko poštenje.


radije-u-biti-rtva-povremenih-izdaja-nego-se-odrei-svog-opteg-uverenja-u-ljudsko-potenje
tomas džefersonradijećubitižrtvapovremenihizdajanegoseodrećisvogopteguverenjaljudskopotenjeradije ćuću bitibiti žrtvažrtva povremenihpovremenih izdajanego sese odrećiodreći svogsvog opštegopšteg uverenjauverenja uu ljudskoljudsko poštenjeradije ću bitiću biti žrtvabiti žrtva povremenihžrtva povremenih izdajanego se odrećise odreći svogodreći svog opštegsvog opšteg uverenjaopšteg uverenja uuverenja u ljudskou ljudsko poštenjeradije ću biti žrtvaću biti žrtva povremenihbiti žrtva povremenih izdajanego se odreći svogse odreći svog opštegodreći svog opšteg uverenjasvog opšteg uverenja uopšteg uverenja u ljudskouverenja u ljudsko poštenjeradije ću biti žrtva povremenihću biti žrtva povremenih izdajanego se odreći svog opštegse odreći svog opšteg uverenjaodreći svog opšteg uverenja usvog opšteg uverenja u ljudskoopšteg uverenja u ljudsko poštenje

Odreći se slobode znači odreći se svog ljudskog dostojanstva, odreći se svojih ljudskih prava, pa čak se odreći i svojih obaveza. -Žan-Žak Ruso
odrei-se-slobode-znai-odrei-se-svog-ljudskog-dostojanstva-odrei-se-svojih-ljudskih-prava-pa-ak-se-odrei-i-svojih-obaveza
Lakše se neke strasti sasvim odreći, nego u njoj biti umjeren. -Fridrih Niče
lake-se-neke-strasti-sasvim-odrei-nego-u-njoj-biti-umjeren
Lakše se neke strasti sasvim odreći, nego u njoj biti umeren. -Fridrih Niče
lake-se-neke-strasti-sasvim-odrei-nego-u-njoj-biti-umeren
Vaše čuveno poštenje. Uvek ste bili puni tih sranja o poštenju.E pa iskenjam se ja na to vaše poštenje, i na celu tu vašu poštenu generaciju. Pizda vam ...
vae-uveno-potenje-uvek-ste-bili-puni-tih-sranja-o-potenjue-pa-iskenjam-se-ja-na-to-vae-potenje-i-na-celu-vau-potenu-generaciju-pizda-vam
Kad, dakle, vidiš nekoga da se drugome klanja i ulaguje protiv svog uverenja, za toga sasvim otvoreno govori da nije slobodan. -Epiktet
kad-dakle-vidi-nekoga-da-se-drugome-klanja-i-ulaguje-protiv-svog-uverenja-za-toga-sasvim-otvoreno-govori-da-nije-slobodan
Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crna sotona. -Jovan Dučić
ena-u-koju-smo-zaljubljeni-prestaje-biti-za-nas-obino-ljudsko-bie-nego-ili-postane-beli-aneo-ili-crna-sotona