Rasizam je još uvek prisutan. Na nama je da pripremimo našu decu na ono što ih očekuje, a što bi trebalo da prevaziđemo.


rasizam-jo-uvek-prisutan-na-nama-da-pripremimo-nau-decu-na-ono-to-ih-oekuje-a-to-bi-trebalo-da-prevaziemo
roza parksrasizamjouvekprisutannanamadapripremimonaudecunaonotoihočekujebitrebaloprevaziđemorasizam jeje jošjoš uvekuvek prisutanna namanama jeje dada pripremimopripremimo našunašu decudecu nana onoono štošto ihih očekuješto bibi trebalotrebalo dada prevaziđemorasizam je jošje još uvekjoš uvek prisutanna nama jenama je daje da pripremimoda pripremimo našupripremimo našu decunašu decu nadecu na onona ono štoono što ihšto ih očekujea što bišto bi trebalobi trebalo datrebalo da prevaziđemorasizam je još uvekje još uvek prisutanna nama je danama je da pripremimoje da pripremimo našuda pripremimo našu decupripremimo našu decu nanašu decu na onodecu na ono štona ono što ihono što ih očekujea što bi trebalošto bi trebalo dabi trebalo da prevaziđemorasizam je još uvek prisutanna nama je da pripremimonama je da pripremimo našuje da pripremimo našu decuda pripremimo našu decu napripremimo našu decu na ononašu decu na ono štodecu na ono što ihna ono što ih očekujea što bi trebalo dašto bi trebalo da prevaziđemo

Čovek nikada ne primećuje ono što je urađeno, nego uvek gleda ono što se još treba uraditi -Marija Kiri
ovek-nikada-ne-primeuje-ono-to-uraeno-nego-uvek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi
Strastvenim verovanjem u nešto što još uvek ne postoji, mi to stvaramo. Sve što ne postoji je ono što nismo dovoljno želeli. -Franc Kafka
strastvenim-verovanjem-u-neto-to-jo-uvek-ne-postoji-mi-to-stvaramo-sve-to-ne-postoji-ono-to-nismo-dovoljno-eleli
Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno nego duhovno bogatstvo, mada je sasvim sigurno, da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo. -Artur Šopenhauer
ljudi-se-hiljadu-puta-vie-trude-da-steknu-materijalno-nego-duhovno-bogatstvo-mada-sasvim-sigurno-da-nau-sreu-stvara-ono-to-jesmo-a-ne-ono-to-imamo
Čovjek nikada ne primjećuje ono što je urađeno, nego uvijek gleda ono što se još treba uraditi. -Marija Kiri
ovjek-nikada-ne-primjeuje-ono-to-uraeno-nego-uvijek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi