Rat dovodi do vrhunca napetosti sve ljudske energije i udara pečat plemenitosti narodima koji imaju vrlinu da se s njima suoče. Sve druge kušnje samo su surogati, koje nikad ne suočavaju čovjeka s njim samim, u alternativi života i smrti.


rat-dovodi-do-vrhunca-napetosti-sve-ljudske-energije-i-udara-peat-plemenitosti-narodima-koji-imaju-vrlinu-da-se-s-njima-suoe-sve-druge-kunje-samo-su
benito mussoliniratdovodidovrhuncanapetostisveljudskeenergijeudarapečatplemenitostinarodimakojiimajuvrlinudasenjimasuočesvedrugekunjesamosusurogatikojenikadnesuočavajučovjekanjimsamimalternativiživotasmrtirat dovodidovodi dodo vrhuncavrhunca napetostinapetosti svesve ljudskeljudske energijeenergije ii udaraudara pečatpečat plemenitostiplemenitosti narodimanarodima kojikoji imajuimaju vrlinuvrlinu dada sese ss njimanjima suočesve drugedruge kušnjekušnje samosamo susu surogatikoje nikadnikad nene suočavajusuočavaju čovjekačovjeka ss njimnjim samimu alternativialternativi životaživota ii smrtirat dovodi dodovodi do vrhuncado vrhunca napetostivrhunca napetosti svenapetosti sve ljudskesve ljudske energijeljudske energije ienergije i udarai udara pečatudara pečat plemenitostipečat plemenitosti narodimaplemenitosti narodima kojinarodima koji imajukoji imaju vrlinuimaju vrlinu davrlinu da seda se sse s njimas njima suočesve druge kušnjedruge kušnje samokušnje samo susamo su surogatikoje nikad nenikad ne suočavajune suočavaju čovjekasuočavaju čovjeka sčovjeka s njims njim samimu alternativi životaalternativi života iživota i smrti

Postoje dve vrste promena koje imaju tendenciju da poremete način života na koji smo navikli. Prve su promene koje se dešavaju nama. Druge su one koje se dešavaju bez nas. Prve ne možemo kontrolisati, ali možemo i trebamo da kontrolišemo ove druge.Ne vjeruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima.Ne veruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima.Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka.Pomisao da ću uskoro biti mrtav je najbolja stvar koja mi je pomogla u donošenju velikih odluka u životu. To je zato što skoro sve – sva tuđa očekivanja, sav ponos, sav strah od sramote i neuspeha – se jednostavno sklone sa puta kada se suoče sa smrti, ostavljajući samo ono što je zaista važno.Sve ljudske aktivnosti imaju jedan ili više od ovih sedam uzroka: sreću, prirodu, prisilu, navike, razum, strast, želju.