Ratovi će prestati kada ljudi odbiju da se u njima bore.


ratovi-e-prestati-kada-ljudi-odbiju-da-se-u-njima-bore
albert ajnstajnratovićeprestatikadaljudiodbijudasenjimaboreratovi ćeće prestatiprestati kadakada ljudiljudi odbijuodbiju dada sese uu njimanjima boreratovi će prestatiće prestati kadaprestati kada ljudikada ljudi odbijuljudi odbiju daodbiju da seda se use u njimau njima boreratovi će prestati kadaće prestati kada ljudiprestati kada ljudi odbijukada ljudi odbiju daljudi odbiju da seodbiju da se uda se u njimase u njima boreratovi će prestati kada ljudiće prestati kada ljudi odbijuprestati kada ljudi odbiju dakada ljudi odbiju da seljudi odbiju da se uodbiju da se u njimada se u njima bore

Ratovi nisu nikada nikoga povredili osim ljudi koji su izginuli. -Salvador Dali
ratovi-nisu-nikada-nikoga-povredili-osim-ljudi-koji-su-izginuli
Sva ratna propaganda, svo vrištanje, laži i mržnja uvek dolaze od ljudi koji se ne bore. -Džordž Orvel
sva-ratna-propaganda-svo-vritanje-i-i-mrnja-uvek-dolaze-od-ljudi-koji-se-ne-bore
Za rešenje problema, moramo prestati razmišljati na onaj način kao kada je problem nastao. -Albert Ajnštajn
za-reenje-problema-moramo-prestati-razmiljati-na-onaj-nain-kao-kada-problem-nastao
Ja se ne bojim ljudi, već onog neljudskog u njima. -Ivo Andric
ja-se-ne-bojim-ljudi-ve-onog-neljudskog-u-njima
Zli ljudi ne menjaju narav ni kad se s njima lepo postupa. -Ezop
zli-ljudi-ne-menjaju-narav-kad-se-s-njima-lepo-postupa
Pored svih igračaka na svetu, ljudi izaberu osećanja da se igraju sa njima…
pored-svih-igraaka-na-svetu-ljudi-izaberu-oseanja-da-se-igraju-njima