Računao sam da ću se vremenom već zaljubiti u nju, a da neću ni primetiti. Ali ovih dana sam saznao da ne možeš a da ne primetiš kad se zaljubiš. O, primetiš. Primetiš, još kako.


raunao-sam-da-u-se-vremenom-ve-zaljubiti-u-nju-a-da-neu-primetiti-ali-ovih-dana-sam-saznao-da-ne-moe-a-da-ne-primeti-kad-se-zaljubi-o-primeti-primeti
Đorđe balaševićračunaosamdaćusevremenomvećzaljubitinjunećuprimetitialiovihdanasaznaonemožeprimetikadzaljubiprimetiprimetijokakoračunao samsam dada ćuću sese vremenomvremenom većveć zaljubitizaljubiti uu njuda nećuneću nini primetitiali ovihovih danadana samsam saznaosaznao dada nene možešda nene primetišprimetiš kadkad sese zaljubišjoš kakoračunao sam dasam da ćuda ću seću se vremenomse vremenom većvremenom već zaljubitiveć zaljubiti uzaljubiti u njua da nećuda neću nineću ni primetitiali ovih danaovih dana samdana sam saznaosam saznao dasaznao da neda ne možešmožeš a daa da neda ne primetišne primetiš kadprimetiš kad sekad se zaljubiš

Prestani govoriti onog časa kad primetiš da se sam uzrujavaš ili pak onaj s kime govoriš. Neizrečena je reč zlato. -Lav Tolstoj
prestani-govoriti-onog-asa-kad-primeti-da-se-sam-uzrujava-ili-pak-onaj-s-kime-govori-neizreena-re-zlato
Ne pitaj me kako sam saznao sta misliš. Možda sam ponekad bio ti. Možda si ti pomalo bila ja. Možda smo zajedno bili ceo svet. -Miroslav Mika Antić
ne-pitaj-me-kako-sam-saznao-sta-misli-moda-sam-ponekad-bio-ti-moda-ti-pomalo-bila-ja-moda-smo-zajedno-bili-ceo-svet
Ja? Znaš mene. Ja sam se rodio zaljubljen. A večeras sam konačno saznao i u koga. -Đorđe Balašević
ja-zna-mene-ja-sam-se-rodio-zaljubljen-a-veeras-sam-konano-saznao-i-u-koga