Razgovarajmo o svemu, a o svemu jedino i umem govoriti.


razgovarajmo-o-svemu-a-o-svemu-jedino-i-umem-govoriti
matija bećkovićrazgovarajmosvemusvemujedinoumemgovoritirazgovarajmo oo svemuo svemusvemu jedinojedino ii umemumem govoritirazgovarajmo o svemua o svemuo svemu jedinosvemu jedino ijedino i umemi umem govoritia o svemu jedinoo svemu jedino isvemu jedino i umemjedino i umem govoritia o svemu jedino io svemu jedino i umemsvemu jedino i umem govoriti

Ne trudi se da o svemu znaš sve, da ne bi u svemu postao neznalica.Ne možemo ljude svemu naučiti; možemo im jedino pomoći da to otkriju unutar njih samih.Nijedan od smrtnika nije u svemu sretan.Budi dobar prema svemu što živi.U potrebnim stvarima jedinstvo, u neizvjesnim sloboda, u svemu ljubav.Samo svjetlost nema sjenu, ali je svakom i svemu pravi.