Razlika između lažnih i pravih sećanja je poput razlike u draguljima – uvijek se oni lažni čine da su stvarniji i sjajniji.


razlika-izmeu-nih-i-pravih-seanja-poput-razlike-u-draguljima-uvijek-se-oni-ine-da-su-stvarniji-i-sjajniji
zoran Đinđićrazlikaizmeđulažnihpravihsećanjapoputrazlikedraguljimauvijekseonilažničinedasustvarnijisjajnijirazlika izmeđuizmeđu lažnihlažnih ii pravihpravih sećanjasećanja jeje poputpoput razlikerazlike uu draguljimadraguljima –– uvijekuvijek sese onioni lažnilažni činečine dada susu stvarnijistvarniji ii sjajnijirazlika između lažnihizmeđu lažnih ilažnih i pravihi pravih sećanjapravih sećanja jesećanja je poputje poput razlikepoput razlike urazlike u draguljimau draguljima –draguljima – uvijek– uvijek seuvijek se onise oni lažnioni lažni činelažni čine dačine da suda su stvarnijisu stvarniji istvarniji i sjajnijirazlika između lažnih iizmeđu lažnih i pravihlažnih i pravih sećanjai pravih sećanja jepravih sećanja je poputsećanja je poput razlikeje poput razlike upoput razlike u draguljimarazlike u draguljima –u draguljima – uvijekdraguljima – uvijek se– uvijek se oniuvijek se oni lažnise oni lažni čineoni lažni čine dalažni čine da sučine da su stvarnijida su stvarniji isu stvarniji i sjajnijirazlika između lažnih i pravihizmeđu lažnih i pravih sećanjalažnih i pravih sećanja jei pravih sećanja je poputpravih sećanja je poput razlikesećanja je poput razlike uje poput razlike u draguljimapoput razlike u draguljima –razlike u draguljima – uvijeku draguljima – uvijek sedraguljima – uvijek se oni– uvijek se oni lažniuvijek se oni lažni činese oni lažni čine daoni lažni čine da sulažni čine da su stvarnijičine da su stvarniji ida su stvarniji i sjajniji

Razlika između lažnih i pravih sećanja je poput razlike u draguljima - uvijek se oni lažni čine da su stvarniji i sjajniji. -Zoran Đinđić
razlika-izmeu-nih-i-pravih-seanja-poput-razlike-u-draguljima-uvijek-se-oni-ine-da-su-stvarniji-i-sjajniji
Razlika između pravih i lažnih uspomena je isto kao i razlika između pravih i lažnih dijamanata; oni lažni uvek izgledaju stvarno i sijaju najjačim sjajem. -Salvador Dali
razlika-izmeu-pravih-i-nih-uspomena-isto-kao-i-razlika-izmeu-pravih-i-nih-dijamanata-oni-uvek-izgledaju-stvarno-i-sijaju-najjaim-sjajem
Razlika između pustolovine i sna je znati reći
razlika-izmeu-pustolovine-i-sna-znati-rei-da-izazovu
Nema razlike između budale i mudrog čoveka kad su zaljubljeni. -Fjodor Dostojevski
nema-razlike-izmeu-budale-i-mudrog-oveka-kad-su-zaljubljeni
Razlika između gluposti i genijalnosti je to što genijalnost ima svoje granice. -Albert Ajnstajn
razlika-izmeu-gluposti-i-genijalnosti-to-to-genijalnost-ima-svoje-granice