Razlika između pravih i lažnih uspomena je isto kao i razlika između pravih i lažnih dijamanata; oni lažni uvek izgledaju stvarno i sijaju najjačim sjajem.


razlika-izmeu-pravih-i-nih-uspomena-isto-kao-i-razlika-izmeu-pravih-i-nih-dijamanata-oni-uvek-izgledaju-stvarno-i-sijaju-najjaim-sjajem
salvador dalirazlikaizmeđupravihlažnihuspomenaistokaorazlikadijamanataonilažniuvekizgledajustvarnosijajunajjačimsjajemrazlika izmeđuizmeđu pravihpravih ii lažnihlažnih uspomenauspomena jeje istoisto kaokao ii razlikarazlika izmeđuizmeđu pravihpravih ii lažnihlažnih dijamanataoni lažnilažni uvekuvek izgledajuizgledaju stvarnostvarno ii sijajusijaju najjačimnajjačim sjajemrazlika između pravihizmeđu pravih ipravih i lažnihi lažnih uspomenalažnih uspomena jeuspomena je istoje isto kaoisto kao ikao i razlikai razlika izmeđurazlika između pravihizmeđu pravih ipravih i lažnihi lažnih dijamanataoni lažni uveklažni uvek izgledajuuvek izgledaju stvarnoizgledaju stvarno istvarno i sijajui sijaju najjačimsijaju najjačim sjajem

Razlika između lažnih i pravih sećanja je poput razlike u draguljima - uvijek se oni lažni čine da su stvarniji i sjajniji.Razlika između lažnih i pravih sećanja je poput razlike u draguljima – uvijek se oni lažni čine da su stvarniji i sjajniji.Samo sečem tu između redaka svog pisma, pod sjajem tvojih očiju, na dahu s tvojih usana kao kroz prekrasan, srećan dan.Preduzimljivi ljudi su oni koji jednostavno razumeju da je veoma mala razlika između prepreke i prilike, pa su u stanju da oboje okrenu u svoju korist.Razlika između umetnosti i života je u tome što je umetnostpodnošljivija.Razlika između pustolovine i sna je znati reći