Razlog zbog kojeg žene ne igraju fudbal je u tome da se jedanaest žena nikada ne bi mogle pojaviti na jednom mjestu u istoj odjeći.


razlog-zbog-kojeg-ene-ne-igraju-fudbal-u-tome-da-se-jedanaest-ena-nikada-ne-bi-mogle-pojaviti-na-jednom-mjestu-u-istoj-odjei
filips dilerrazlogzbogkojegženeneigrajufudbaltomedasejedanaestženanikadabimoglepojavitinajednommjestuistojodjećirazlog zbogzbog kojegkojeg ženežene nene igrajuigraju fudbalfudbal jeu tometome dada sese jedanaestjedanaest ženažena nikadanikada nene bibi moglemogle pojavitipojaviti nana jednomjednom mjestumjestu uu istojistoj odjećirazlog zbog kojegzbog kojeg ženekojeg žene nežene ne igrajune igraju fudbaligraju fudbal jefudbal je uje u tomeu tome datome da seda se jedanaestse jedanaest ženajedanaest žena nikadažena nikada nenikada ne bine bi moglebi mogle pojavitimogle pojaviti napojaviti na jednomna jednom mjestujednom mjestu umjestu u istoju istoj odjećirazlog zbog kojeg ženezbog kojeg žene nekojeg žene ne igrajužene ne igraju fudbalne igraju fudbal jeigraju fudbal je ufudbal je u tomeje u tome dau tome da setome da se jedanaestda se jedanaest ženase jedanaest žena nikadajedanaest žena nikada nežena nikada ne binikada ne bi moglene bi mogle pojavitibi mogle pojaviti namogle pojaviti na jednompojaviti na jednom mjestuna jednom mjestu ujednom mjestu u istojmjestu u istoj odjećirazlog zbog kojeg žene nezbog kojeg žene ne igrajukojeg žene ne igraju fudbalžene ne igraju fudbal jene igraju fudbal je uigraju fudbal je u tomefudbal je u tome daje u tome da seu tome da se jedanaesttome da se jedanaest ženada se jedanaest žena nikadase jedanaest žena nikada nejedanaest žena nikada ne bižena nikada ne bi moglenikada ne bi mogle pojavitine bi mogle pojaviti nabi mogle pojaviti na jednommogle pojaviti na jednom mjestupojaviti na jednom mjestu una jednom mjestu u istojjednom mjestu u istoj odjeći

Nema na svetu ružnih žena. Postoje samo žene koje ne znaju da bi s malo truda mogle da budu lepe. -Kristijan Dior
nema-na-svetu-runih-ena-postoje-samo-ene-koje-ne-znaju-da-bi-s-malo-truda-mogle-da-budu-lepe
Samo žena može stvoriti porodicu. Ali i porodica se može raspasti zbog žene. -Majka Tereza
samo-ena-moe-stvoriti-porodicu-ali-i-porodica-se-moe-raspasti-zbog-ene
Činilo mi se da se fudbal ne igra zbog užitka koje pruža šutiranje lopte, već je to neka vrsta borbe. -Džordž Orvel
inilo-mi-se-da-se-fudbal-ne-igra-zbog-uitka-koje-prua-utiranje-lopte-ve-to-neka-vrsta-borbe
Postoje razlozi zbog kojih vrijedi umrijeti, ali nijedan zbog kojeg vrijedi ubiti. -Albert Kami
postoje-razlozi-zbog-kojih-vrijedi-umrijeti-ali-nijedan-zbog-kojeg-vrijedi-ubiti