Razmišljao sam o umiranju. Shvatio sam da svi mi umiremo usamljeni – na ovaj ili onaj način.


razmiljao-sam-o-umiranju-shvatio-sam-da-svi-mi-umiremo-usamljeni-na-ovaj-ili-onaj-nain
ričard prajorrazmiljaosamumiranjushvatiodasvimiumiremousamljeninaovajilionajnačinrazmišljao samsam oo umiranjushvatio samsam dada svisvi mimi umiremoumiremo usamljeniusamljeni –– nana ovajovaj iliili onajonaj načinrazmišljao sam osam o umiranjushvatio sam dasam da svida svi misvi mi umiremomi umiremo usamljeniumiremo usamljeni –usamljeni – na– na ovajna ovaj iliovaj ili onajili onaj načinrazmišljao sam o umiranjushvatio sam da svisam da svi mida svi mi umiremosvi mi umiremo usamljenimi umiremo usamljeni –umiremo usamljeni – nausamljeni – na ovaj– na ovaj ilina ovaj ili onajovaj ili onaj načinshvatio sam da svi misam da svi mi umiremoda svi mi umiremo usamljenisvi mi umiremo usamljeni –mi umiremo usamljeni – naumiremo usamljeni – na ovajusamljeni – na ovaj ili– na ovaj ili onajna ovaj ili onaj način

Shvatio sam da ono što pesnike navodi da pišu poeziju nije mudrost, već neka vrsta instinkta ili inspiracije koju često viđamo kod proroka koji i sami ne razumeju svoje uzvišene poruke. -Sokrat
shvatio-sam-da-ono-to-pesnike-navodi-da-piu-poeziju-nije-mudrost-ve-neka-vrsta-instinkta-ili-inspiracije-koju-esto-viamo-kod-proroka-koji-i-sami-ne
Shvatio sam da mi je odavno mozak u romingu….
shvatio-sam-da-mi-odavno-mozak-u-romingu
Inače, ceo život mučio sam se s tim da li sam pismen ili nisam. A onda sam pišući knjigu shvatio koliko je čovek nepismen. -Emir Kusturica
inae-ceo-ivot-muio-sam-se-s-tim-da-li-sam-pismen-ili-nisam-a-onda-sam-piui-knjigu-shvatio-koliko-ovek-nepismen
Prestani govoriti onog časa kad primetiš da se sam uzrujavaš ili pak onaj s kime govoriš. Neizrečena je reč zlato. -Lav Tolstoj
prestani-govoriti-onog-asa-kad-primeti-da-se-sam-uzrujava-ili-pak-onaj-s-kime-govori-neizreena-re-zlato
Kritičar je onaj ko može da na drugi način ili u novom ruhu prenese utiske o lepim stvarima. -Oskar Vajld
kritiar-onaj-ko-moe-da-na-drugi-nain-ili-u-novom-ruhu-prenese-utiske-o-lepim-stvarima