Razmislio sam još malo, a onda sam polako zatvorio vrata. Đavo će ga znati da li sam to učinio sa prave strane.


razmislio-sam-jo-malo-a-onda-sam-polako-zatvorio-vrata-avo-e-ga-znati-da-li-sam-to-uinio-prave-strane
Đorđe balaševićrazmisliosamjomaloondapolakozatvoriovrataĐavoćegaznatidalitoučiniopravestranerazmislio samsam jošjoš maloonda samsam polakopolako zatvoriozatvorio vrataĐavo ćeće gaga znatiznati dada lili samučinio sasa praveprave stranerazmislio sam jošsam još maloa onda samonda sam polakosam polako zatvoriopolako zatvorio vrataĐavo će gaće ga znatiga znati daznati da lida li samsam to učinioučinio sa pravesa prave stranerazmislio sam još maloa onda sam polakoonda sam polako zatvoriosam polako zatvorio vrataĐavo će ga znatiće ga znati daga znati da liznati da li samli sam to učiniosam to učinio saučinio sa prave stranea onda sam polako zatvorioonda sam polako zatvorio vrataĐavo će ga znati daće ga znati da liga znati da li samda li sam to učinioli sam to učinio sasam to učinio sa prave

Kroz moju karijeru šta sam učinio je to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku reč koju sam otpevao – ukoliko sam poštovao pesmu. Ukoliko to nisam mogao preneti na slušaoca tada nisam useo.Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao - ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspioKroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao – ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspio.I onda će znati da je jedina koju sam ikad voleo. Da sam sve druge voleo tamnom stranom srca. Štedeći se. Učeći se kako ću najbolje voleti nju, kada je konačno nađem.Zaista, imala sam samo dvojicu muškaraca otkad sam stigla u Ženevu: jednog, koji je probudio ono najgore u meni, jer sam mu to dozvolila – i čak molila. I drugog, tebe, koji si učinio da se ponovo osećam kao deo sveta.Zaista, imala sam samo dvojicu muškaraca otkad sam stigla u Ženevu: jednog, koji je probudio ono najgore u meni, jer sam mu to dozvolila - i čak molila. I drugog, tebe, koji si učinio da se ponovo osećam kao deo sveta.