Reč “nemoguće” je jedino moguće naći u rečnicima budala.


re-nemogue-jedino-mogue-nai-u-renicima-budala
napoleon bonapartareč“nemoguće”jedinomogućenaćirečnicimabudalareč “nemoguće”“nemoguće” jeje jedinojedino mogućemoguće naćinaći uu rečnicimarečnicima budalareč “nemoguće” je“nemoguće” je jedinoje jedino mogućejedino moguće naćimoguće naći unaći u rečnicimau rečnicima budalareč “nemoguće” je jedino“nemoguće” je jedino mogućeje jedino moguće naćijedino moguće naći umoguće naći u rečnicimanaći u rečnicima budalareč “nemoguće” je jedino moguće“nemoguće” je jedino moguće naćije jedino moguće naći ujedino moguće naći u rečnicimamoguće naći u rečnicima budala

Pametan čovek naći će vodu i u pustinji, a budala će i kraj reke   umreti od žedji. -Japanska poslovica
pametan-ovek-nai-e-vodu-i-u-pustinji-a-budala-e-i-kraj-reke-umreti-od-edji
Naučnici se trude stvoriti moguće od nemogućeg a političari stvoriti nemoguće od mogućeg. -Bertrand Rasel
naunici-se-trude-stvoriti-mogue-od-nemogueg-a-politiari-stvoriti-nemogue-od-mogueg
Bogu se obrаćаmo sаmo ondа kаdа hoćemo dа postignemo nešto nemoguće. Zа nešto moguće dovoljni su nаm i ljudi. -Albert Kami
bogu-se-obrmo-smo-ond-kd-hoemo-d-postignemo-neto-nemogue-z-neto-mogue-dovoljni-su-nm-i-ljudi