Reci mi šta čitaš pa ću ti reći ko si.


reci-mi-ita-pa-u-ti-rei-ko
francois mauriacrecimitačitapaćutirećikoreci mimi štašta čitaščitaš papa ćuću titi rećireći koko sireci mi štami šta čitaššta čitaš pačitaš pa ćupa ću tiću ti rećiti reći koreći ko sireci mi šta čitašmi šta čitaš pašta čitaš pa ćučitaš pa ću tipa ću ti rećiću ti reći koti reći ko sireci mi šta čitaš pami šta čitaš pa ćušta čitaš pa ću tičitaš pa ću ti rećipa ću ti reći koću ti reći ko si

Reci mi s kim se družiš pa ću ti reći ko si. Znam li čime se baviš, tad znam šta možeš postati. -Gete
reci-mi-s-kim-se-drui-pa-u-ti-rei-ko-znam-li-ime-se-bavi-tad-znam-moe-postati