Reci mi s kim se družiš pa ću ti reći ko si. Znam li čime se baviš, tad znam šta možeš postati.


reci-mi-s-kim-se-drui-pa-u-ti-rei-ko-znam-li-ime-se-bavi-tad-znam-moe-postati
geterecimikimsedružipaćutirećikoznamličimebavitadznamtamožepostatireci mimi ss kimkim sese družišdružiš papa ćuću titi rećireći koko siznam lili čimečime sese bavištad znamznam štašta možešmožeš postatireci mi smi s kims kim sekim se družišse družiš padružiš pa ćupa ću tiću ti rećiti reći koreći ko siznam li čimeli čime sečime se bavištad znam štaznam šta možeššta možeš postatireci mi s kimmi s kim ses kim se družiškim se družiš pase družiš pa ćudružiš pa ću tipa ću ti rećiću ti reći koti reći ko siznam li čime seli čime se bavištad znam šta možešznam šta možeš postatireci mi s kim semi s kim se družišs kim se družiš pakim se družiš pa ćuse družiš pa ću tidružiš pa ću ti rećipa ću ti reći koću ti reći ko siznam li čime se bavištad znam šta možeš postati

Znam ko sam, znam u šta verujem, i to je sve što je potrebno da znam. -Vil Smit
znam-ko-sam-znam-u-verujem-i-to-sve-to-potrebno-da-znam
Nemam ni jedan dokaz da sam bila tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam u stvari ni šta smo. Znam samo da mi fališ, kao vazduh, kao ...
nemam-jedan-dokaz-da-sam-bila-tvoj-neko-nismo-se-slikali-nismo-putovali-ne-znam-u-stvari-smo-znam-samo-da-mi-fali-kao-vazduh-kao
Nemam ni jedan dokaz da sam bio tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam ustvari ni šta smo… Znam samo da mi fališ, kao vazduh, kao zagrljaj, ...
nemam-jedan-dokaz-da-sam-bio-tvoj-neko-nismo-se-slikali-nismo-putovali-ne-znam-ustvari-smo-znam-samo-da-mi-fali-kao-vazduh-kao-zagrljaj