Reforme nikada nisu popularne ako treba da budu uspešne, jer uvek mnogo koštaju. Da biste bili popularni, morate da preuzmete rizik nepopularnosti.


reforme-nikada-nisu-popularne-ako-treba-da-budu-uspene-jer-uvek-mnogo-kotaju-da-biste-bili-popularni-morate-da-preuzmete-rizik-nepopularnosti
zoran Đinđićreformenikadanisupopularneakotrebadabuduuspenejeruvekmnogokotajudabistebilipopularnimoratepreuzmeteriziknepopularnostireforme nikadanikada nisunisu popularnepopularne akoako trebatreba dada budubudu uspešnejer uvekuvek mnogomnogo koštajuda bistebiste bilibili popularnimorate dada preuzmetepreuzmete rizikrizik nepopularnostireforme nikada nisunikada nisu popularnenisu popularne akopopularne ako trebaako treba datreba da bududa budu uspešnejer uvek mnogouvek mnogo koštajuda biste bilibiste bili popularnimorate da preuzmeteda preuzmete rizikpreuzmete rizik nepopularnostireforme nikada nisu popularnenikada nisu popularne akonisu popularne ako trebapopularne ako treba daako treba da budutreba da budu uspešnejer uvek mnogo koštajuda biste bili popularnimorate da preuzmete rizikda preuzmete rizik nepopularnostireforme nikada nisu popularne akonikada nisu popularne ako trebanisu popularne ako treba dapopularne ako treba da buduako treba da budu uspešnemorate da preuzmete rizik nepopularnosti

Da biste bili uspešni, morate biti sebični, ili ništa nećete postići. Kada jednom dođete do vrha, tada morate postati nesebični. Ne smete biti nedodirljvi. Ne smete se izolovati.Da bi bili nezamenjivi, uvek morate biti drugačiji.Niko mi nikada nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu.Niko mi nikada  nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu.Šta biste sve bili u stanju da uradite, kada biste uradili sve što možete?Morate razumeti celinu života, ne samo jedan mali deo. Zbog toga morate čitati, zato morate gledati nebo, zato morate pevati i plesati, i pisati pesme i patiti i razumevati, jer sve je to život…