Reči su igle kojima se pričvršćuju misli.


rei-su-igle-kojima-se-privruju-misli
viktor igorečisuiglekojimasepričvrćujumislireči susu igleigle kojimakojima sese pričvršćujupričvršćuju mislireči su iglesu igle kojimaigle kojima sekojima se pričvršćujuse pričvršćuju mislireči su igle kojimasu igle kojima seigle kojima se pričvršćujukojima se pričvršćuju mislireči su igle kojima sesu igle kojima se pričvršćujuigle kojima se pričvršćuju misli

Želite li znati šta Bog misli o novcu, pogledajte ljude kojima ga je dao. -Doroti Parker
elite-li-znati-bog-misli-o-novcu-pogledajte-ljude-kojima-ga-dao
Kad se osvrneš na svoj život, otkrićeš da su trenuci koje pamtiš, trenuci u kojima si stvarno živeo, oni trenuci u kojima si postupao u duhu ljubavi. -Henri Drumond
kad-se-osvrne-na-svoj-ivot-otkrie-da-su-trenuci-koje-pamti-trenuci-u-kojima-stvarno-iveo-oni-trenuci-u-kojima-postupao-u-duhu-ljubavi
Ne spavaju svi kojima su oči zatvorene, niti umeju da vide svi oni kojima su oči otvorene.
ne-spavaju-svi-kojima-su-oi-zatvorene-niti-umeju-da-vide-svi-oni-kojima-su-oi-otvorene
Ne spavaju svi kojima su oči zatvorene, niti vide svi oni kojima su oči otvorene. -Antonio de Melo
ne-spavaju-svi-kojima-su-oi-zatvorene-niti-vide-svi-oni-kojima-su-oi-otvorene