Reći za jednu veru ili jednu filozofiju da sadrži svu istinu isto je što i reći da sve druge vere i filozofije sadrže sve zablude. Od ove brutalnosti retko je kad slobodna velika masa ljudi. A zadobiti ovu slobodu znači učiniti jedan divovski korak ka veličini, ka božanstvu.


rei-za-jednu-veru-ili-jednu-filozofiju-da-sadri-svu-istinu-isto-to-i-rei-da-sve-druge-vere-i-filozofije-sadre-sve-zablude-od-ove-brutalnosti-retko
nikolaj velimirovićrećizajednuveruilifilozofijudasadržisvuistinuistotorećisvedrugeverefilozofijesadržezabludeodovebrutalnostiretkokadslobodnavelikamasaljudizadobitiovusloboduznačiučinitijedandivovskikorakkaveličinibožanstvureći zaza jednujednu veruveru iliili jednujednu filozofijufilozofiju dada sadržisadrži svusvu istinuistinu istoisto jeje štošto ii rećireći dada svesve drugedruge verevere ii filozofijefilozofije sadržesadrže svesve zabludeod oveove brutalnostibrutalnosti retkoretko jeje kadkad slobodnaslobodna velikavelika masamasa ljudizadobiti ovuovu sloboduslobodu značiznači učinitiučiniti jedanjedan divovskidivovski korakkorak kaka veličinika božanstvureći za jednuza jednu verujednu veru iliveru ili jednuili jednu filozofijujednu filozofiju dafilozofiju da sadržida sadrži svusadrži svu istinusvu istinu istoistinu isto jeisto je štoje što išto i rećii reći dareći da sveda sve drugesve druge veredruge vere ivere i filozofijei filozofije sadržefilozofije sadrže svesadrže sve zabludeod ove brutalnostiove brutalnosti retkobrutalnosti retko jeretko je kadje kad slobodnakad slobodna velikaslobodna velika masavelika masa ljudia zadobiti ovuzadobiti ovu sloboduovu slobodu značislobodu znači učinitiznači učiniti jedanučiniti jedan divovskijedan divovski korakdivovski korak kakorak ka veličini

Kaže mi drugar koji se malkice razbolio, kad sam ga pitao šta bi mu sad moglo pomoći da mu donesem: jednu crnu sa jedne strane i jednu plavu sa druge strane. ...
kae-mi-drugar-koji-se-malkice-razbolio-kad-sam-ga-pitao-bi-mu-sad-moglo-pomoi-da-mu-donesem-jednu-crnu-jedne-strane-i-jednu-plavu-druge-strane
Udvarati se znači pratiti jednu ženu sve dok vas ona ne zgrabi -Sasha Guitry
udvarati-se-znai-pratiti-jednu-enu-sve-dok-vas-ona-ne-zgrabi
Drži veru pošto-poto. I čekaj dok ljubav iz vere ne nikne. Izgubiš li ljubav, izgubio si mnogo, izgubiš li veru, izgubio si sve. -Nikolaj Velimirović
dri-veru-potopoto-i-ekaj-dok-ljubav-iz-vere-ne-nikne-izgubi-li-ljubav-izgubio-mnogo-izgubi-li-veru-izgubio-sve
Ja imam samo jednu nesreću: pojedem sve što dotaknem!
ja-imam-samo-jednu-nesreu-pojedem-sve-to-dotaknem
Mislim da se za jednu ženu ne može reći da je najlepša ili najružnija na svetu. To zavisi od očiju koje je posmatraju. -Horhe Luis Borhes
mislim-da-se-za-jednu-enu-ne-moe-rei-da-najlepa-ili-najrunija-na-svetu-to-zavisi-od-oiju-koje-posmatraju