Reka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude dio nje same.


reka-moe-postati-more-ali-ona-nee-moi-nikada-postii-da-more-bude-dio-nje-same
rabindranat tagorrekamožepostatimorealionanećemoćinikadapostićidamorebudedionjesamereka možemože postatipostati moreali onaona nećeneće moćimoći nikadanikada postićipostići dada moremore budebude diodio njenje samereka može postatimože postati moreali ona nećeona neće moćineće moći nikadamoći nikada postićinikada postići dapostići da moreda more budemore bude diobude dio njedio nje samereka može postati moreali ona neće moćiona neće moći nikadaneće moći nikada postićimoći nikada postići danikada postići da morepostići da more budeda more bude diomore bude dio njebude dio nje sameali ona neće moći nikadaona neće moći nikada postićineće moći nikada postići damoći nikada postići da morenikada postići da more budepostići da more bude dioda more bude dio njemore bude dio nje same

Reka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude deo nje same. -Rabindranat Tagor
reka-moe-postati-more-ali-ona-nee-moi-nikada-postii-da-more-bude-deo-nje-same
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrijediti
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti
Sve su Drine ovog svijeta krive; nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti; nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo. -Ivo Andric
sve-su-drine-ovog-svijeta-krive-nikada-se-one-nee-moi-sve-potpuno-ispraviti-nikada-ne-smijemo-prestati-da-ih-ispravljamo
Bilo ko može postati ljut, to je lako, ali se ljutiti na pravu osobu i u pravo vrijeme i u pravu svrhu, a na pravi način to nije u svačijoj moći i nije lako. -Aristotel
bilo-ko-moe-postati-ljut-to-lako-ali-se-ljutiti-na-pravu-osobu-i-u-pravo-vrijeme-i-u-pravu-svrhu-a-na-pravi-nain-to-nije-u-svaijoj-moi-i-nije-lako