Rekao je da će me moja prošlost uvijek pratiti, ali što se više budem oslobađala činjenica i usredsredila samo na emocije, bolje ću shvatiti da se u sadašnjosti kriju prostranstva ogromna kao stepa koju možemo ispuniti ljubavlju i životnom radošću.


rekao-da-e-me-moja-prolost-uvijek-pratiti-ali-to-se-vie-budem-oslobaala-injenica-i-usredsredila-samo-na-emocije-bolje-u-shvatiti-da-se-u-sadanjosti
paulo koeljorekaodaćememojaprolostuvijekpratitialitoseviebudemoslobađalačinjenicausredsredilasamonaemocijeboljećushvatitisadanjostikrijuprostranstvaogromnakaostepakojumožemoispunitiljubavljuživotnomradoćurekao jeje dada ćeće meme mojamoja prošlostprošlost uvijekuvijek pratitiali štošto sese viševiše budembudem oslobađalaoslobađala činjenicačinjenica ii usredsredilausredsredila samosamo nana emocijebolje ćuću shvatitishvatiti dada sese uu sadašnjostisadašnjosti krijukriju prostranstvaprostranstva ogromnaogromna kaokao stepastepa kojukoju možemomožemo ispunitiispuniti ljubavljuljubavlju ii životnomživotnom radošćurekao je daje da ćeda će meće me mojame moja prošlostmoja prošlost uvijekprošlost uvijek pratitiali što sešto se višese više budemviše budem oslobađalabudem oslobađala činjenicaoslobađala činjenica ičinjenica i usredsredilai usredsredila samousredsredila samo nasamo na emocijebolje ću shvatitiću shvatiti dashvatiti da seda se use u sadašnjostiu sadašnjosti krijusadašnjosti kriju prostranstvakriju prostranstva ogromnaprostranstva ogromna kaoogromna kao stepakao stepa kojustepa koju možemokoju možemo ispunitimožemo ispuniti ljubavljuispuniti ljubavlju iljubavlju i životnomi životnom radošću

Tužna je činjenica da mir možemo obezbediti samo pripremom na rat. -Džon F. Kenedi
tuna-injenica-da-mir-moemo-obezbediti-samo-pripremom-na-rat
Interesantna je činjenica da će čovek, što je više nesiguran, toliko više imati ekstremnih predrasuda. -Klint Istvud
interesantna-injenica-da-e-ovek-to-vie-nesiguran-toliko-vie-imati-ekstremnih-predrasuda
I evo, još jedan januar prolazi, ali u mom srcu još uvijek je januarska zima. Hladna i okovana ledom, baš kao moje srce, moja osjećanja. -Milica Jakovljević MIR-JAM
i-evo-jo-jedan-januar-prolazi-ali-u-mom-srcu-jo-uvijek-januarska-zima-hladna-i-okovana-ledom-ba-kao-moje-srce-moja-osjeanja
Samo izvolite, poslužite se mojom dobrotom, trošite moju iskrenost, hranite svoj ego mojom ljubavlju, gužvajte moje emocije kao staru hartiju, uzalud vam trud ...
samo-izvolite-posluite-se-mojom-dobrotom-troite-moju-iskrenost-hranite-svoj-ego-mojom-ljubavlju-guvajte-moje-emocije-kao-staru-hartiju-uzalud-vam-trud
Volite ali dajte sve od sebe jer samo tako ćete ispuniti sebe.
volite-ali-dajte-sve-od-sebe-jer-samo-tako-ete-ispuniti-sebe