Rekao sam da su Hirošima i Nagasaki među najneizrecivijim zločinima u istoriji. Nisam zauzeo stav po tome gde se oni nalazi na skali užasa u poređenju sa Aušvicom, bombardovanjem Čongkinga, Lidica i tako dalje.


rekao-sam-da-su-hiroima-i-nagasaki-meu-najneizrecivijim-zloinima-u-istoriji-nisam-zauzeo-stav-po-tome-gde-se-oni-nalazi-na-skali-uasa-u-poreenju
noam ČomskirekaosamdasuhiroimanagasakimeđunajneizrecivijimzločinimaistorijinisamzauzeostavpotomegdeseoninalazinaskaliužasapoređenjuauvicombombardovanjemČongkingalidicatakodaljerekao samsam dada susu hirošimahirošima ii nagasakinagasaki međumeđu najneizrecivijimnajneizrecivijim zločinimazločinima uu istorijinisam zauzeozauzeo stavstav popo tometome gdegde sese onioni nalazinalazi nana skaliskali užasaužasa uu poređenjupoređenju sasa aušvicombombardovanjem Čongkingalidica ii takotako daljerekao sam dasam da suda su hirošimasu hirošima ihirošima i nagasakii nagasaki međunagasaki među najneizrecivijimmeđu najneizrecivijim zločinimanajneizrecivijim zločinima uzločinima u istorijinisam zauzeo stavzauzeo stav postav po tomepo tome gdetome gde segde se onise oni nalazioni nalazi nanalazi na skalina skali užasaskali užasa uužasa u poređenjuu poređenju sapoređenju sa aušvicomlidica i takoi tako dalje

Nikada u istoriji ljudskih sukoba nije tako mnogo ljudi dugovalo prema tako malo ljudi. -Vinston Čerčil
nikada-u-istoriji-ljudskih-sukoba-nije-tako-mnogo-ljudi-dugovalo-prema-tako-malo-ljudi
Hej, sada znam gde sam grešio, i gde sam nažalost bio gad, a gde nažalost ne. -Đorđe Balašević
hej-sada-znam-gde-sam-greio-i-gde-sam-naalost-bio-gad-a-gde-naalost-ne
Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje,nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja. -Halil Džubran
vie-volim-da-sam-sanjar-meu-najskromnijima-vizijama-na-ostvarenjenego-vlastelin-meu-onima-koji-nemaju-snova-elja