Religija je ono što drži siromašne da ne ubiju bogate.


religija-ono-to-dri-siromane-da-ne-ubiju-bogate
napoleon bonapartareligijaonotodržisiromanedaneubijubogatereligija jeje onoono štošto držidrži siromašnesiromašne dada nene ubijuubiju bogatereligija je onoje ono štoono što držišto drži siromašnedrži siromašne dasiromašne da neda ne ubijune ubiju bogatereligija je ono štoje ono što držiono što drži siromašnešto drži siromašne dadrži siromašne da nesiromašne da ne ubijuda ne ubiju bogatereligija je ono što držije ono što drži siromašneono što drži siromašne dašto drži siromašne da nedrži siromašne da ne ubijusiromašne da ne ubiju bogate

Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je vidio.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je video.Onaj ko orla drži za rep i ženu za reč, može reći da ništa ne drži.Mala država koja nenametljivo radi ne nastoji da iskoristi veliku za svoje sebične ciljeve. Tako i jedna i druga država ostvaruju ono što žele. Velika država, posebno, treba da se drži skromno prema drugima.Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati.Poslednja tri od četiri ponavljanja tokom vežbi su ono što vodi ka porastu mišića. Bol je ono što razdvaja šampiona od nekoga ko nije šampion. Upravo to je ono što nedostaje većini ljudi, snaga da nastave i pored bola bez obzira na posledice.