Retko kad osećamo dragost maternjeg jezika tako zanosno kao kad nam dopre do ušiju ispod tudjeg neba.


retko-kad-oseamo-dragost-maternjeg-jezika-tako-zanosno-kao-kad-nam-dopre-do-uiju-ispod-tudjeg-neba
geteretkokadosećamodragostmaternjegjezikatakozanosnokaonamdopredouijuispodtudjegnebaretko kadkad osećamoosećamo dragostdragost maternjegmaternjeg jezikajezika takotako zanosnozanosno kaokao kadkad namnam dopredopre dodo ušijuušiju ispodispod tudjegtudjeg nebaretko kad osećamokad osećamo dragostosećamo dragost maternjegdragost maternjeg jezikamaternjeg jezika takojezika tako zanosnotako zanosno kaozanosno kao kadkao kad namkad nam doprenam dopre dodopre do ušijudo ušiju ispodušiju ispod tudjegispod tudjeg nebaretko kad osećamo dragostkad osećamo dragost maternjegosećamo dragost maternjeg jezikadragost maternjeg jezika takomaternjeg jezika tako zanosnojezika tako zanosno kaotako zanosno kao kadzanosno kao kad namkao kad nam doprekad nam dopre donam dopre do ušijudopre do ušiju ispoddo ušiju ispod tudjegušiju ispod tudjeg nebaretko kad osećamo dragost maternjegkad osećamo dragost maternjeg jezikaosećamo dragost maternjeg jezika takodragost maternjeg jezika tako zanosnomaternjeg jezika tako zanosno kaojezika tako zanosno kao kadtako zanosno kao kad namzanosno kao kad nam doprekao kad nam dopre dokad nam dopre do ušijunam dopre do ušiju ispoddopre do ušiju ispod tudjegdo ušiju ispod tudjeg neba

Ništa u životu ne razveseljava tako kao kad nas gađaju, pa promaše. -Teodor Ruzvelt
ni-u-ivotu-ne-razveseljava-tako-kao-kad-nas-gaaju-pa-promae
Ništa u životu tako ne razveseljava kao kad nas gadjaju pa promaše. -Vinston Čerčil
ni-u-ivotu-tako-ne-razveseljava-kao-kad-nas-gadjaju-pa-promae
Nikad čovek ne može tako upropastiti život kao kad želi da ga popravi. -Meša Selimović
nikad-ovek-ne-moe-tako-upropastiti-ivot-kao-kad-eli-da-ga-popravi
Mudrost nam dolazi kad nam više nije od koristi. (Ljubav u doba kolere) -Gabrijel Garsija Markes
mudrost-nam-dolazi-kad-nam-vie-nije-od-koristi-ljubav-u-doba-kolere