Retko koja žena visi o ruci muškarca koji je bio odista čovek njenog ukusa.


retko-koja-ena-visi-o-ruci-mukarca-koji-bio-odista-ovek-njenog-ukusa
jovan dučićretkokojaženavisirucimukarcakojibioodistačoveknjenogukusaretko kojakoja ženažena visivisi oo ruciruci muškarcamuškarca kojikoji jeje biobio odistaodista čovekčovek njenognjenog ukusaretko koja ženakoja žena visižena visi ovisi o rucio ruci muškarcaruci muškarca kojimuškarca koji jekoji je bioje bio odistabio odista čovekodista čovek njenogčovek njenog ukusaretko koja žena visikoja žena visi ožena visi o rucivisi o ruci muškarcao ruci muškarca kojiruci muškarca koji jemuškarca koji je biokoji je bio odistaje bio odista čovekbio odista čovek njenogodista čovek njenog ukusaretko koja žena visi okoja žena visi o rucižena visi o ruci muškarcavisi o ruci muškarca kojio ruci muškarca koji jeruci muškarca koji je biomuškarca koji je bio odistakoji je bio odista čovekje bio odista čovek njenogbio odista čovek njenog ukusa

Retko koja žena hoće da osvoji duhom, još manje dušom, a najmanje dobrotom. -Jovan Dučić
retko-koja-ena-hoe-da-osvoji-duhom-jo-manje-om-a-najmanje-dobrotom
Ti si ipak samo žena svi smo preodređeni da budemo nešto, pauk, kuhar, slon, kao da je svako od nas slika koja visi na zidu galerije. -Čarls Bukovski
ti-ipak-samo-ena-svi-smo-preodreeni-da-budemo-neto-pauk-kuhar-slon-kao-da-svako-od-nas-slika-koja-visi-na-zidu-galerije
Retko se koja žena, i posle najveće poruge, odvoji od čoveka dok se prethodno nije pobrinula da ne ostane sama. -Jovan Dučić
retko-se-koja-ena-i-posle-najvee-poruge-odvoji-od-oveka-dok-se-prethodno-nije-pobrinula-da-ne-ostane-sama
Niko ne poznaje muškarca kao žena koja mu je provalila šifru na fejsbuku…
niko-ne-poznaje-mukarca-kao-ena-koja-mu-provalila-ifru-na-fejsbuku
Lepa žena koja se udala za ružnog muškarca nalik je na sveži cvet za magarećim uhom. -Kineske poslovice
lepa-ena-koja-se-udala-za-runog-mukarca-nalik-na-svei-cvet-za-magareim-uhom