Retko se koja žena, i posle najveće poruge, odvoji od čoveka dok se prethodno nije pobrinula da ne ostane sama.


retko-se-koja-ena-i-posle-najvee-poruge-odvoji-od-oveka-dok-se-prethodno-nije-pobrinula-da-ne-ostane-sama
jovan dučićretkosekojaženaposlenajvećeporugeodvojiodčovekadokprethodnonijepobrinuladaneostanesamaretko sese kojakoja ženai posleposle najvećenajveće porugeodvoji odod čovekačoveka dokdok sese prethodnoprethodno nijenije pobrinulapobrinula dada nene ostaneostane samaretko se kojase koja ženai posle najvećeposle najveće porugeodvoji od čovekaod čoveka dokčoveka dok sedok se prethodnose prethodno nijeprethodno nije pobrinulanije pobrinula dapobrinula da neda ne ostanene ostane samaretko se koja ženai posle najveće porugeodvoji od čoveka dokod čoveka dok sečoveka dok se prethodnodok se prethodno nijese prethodno nije pobrinulaprethodno nije pobrinula danije pobrinula da nepobrinula da ne ostaneda ne ostane samaodvoji od čoveka dok seod čoveka dok se prethodnočoveka dok se prethodno nijedok se prethodno nije pobrinulase prethodno nije pobrinula daprethodno nije pobrinula da nenije pobrinula da ne ostanepobrinula da ne ostane sama

Retko koja žena hoće da osvoji duhom, još manje dušom, a najmanje dobrotom. -Jovan Dučić
retko-koja-ena-hoe-da-osvoji-duhom-jo-manje-om-a-najmanje-dobrotom
Retko koja žena visi o ruci muškarca koji je bio odista čovek njenog ukusa. -Jovan Dučić
retko-koja-ena-visi-o-ruci-mukarca-koji-bio-odista-ovek-njenog-ukusa
I svaki put kad je povrediš, nekoliko dana će te izbegavati, a posle toga će te voleti još više, još jače. Nažalost, to ti je žena koja te voli svim ...
i-svaki-put-kad-povredi-nekoliko-dana-e-te-izbegavati-a-posle-toga-e-te-voleti-jo-vie-jo-jae-naalost-to-ti-ena-koja-te-voli-svim
U glavi pijanog čoveka vrti se tek posle dve ili tri čašice, a u glavi sujetnog vrti se već posle prvog laskanja. -Mahatma Gandi
u-glavi-pijanog-oveka-vrti-se-tek-posle-dve-ili-tri-aice-a-u-glavi-sujetnog-vrti-se-ve-posle-prvog-laskanja
Lepa je svaka žena, osim one koja misli da to nije, i one koja misli da jeste. -Jovan Dučić
lepa-svaka-ena-osim-one-koja-misli-da-to-nije-i-one-koja-misli-da-jeste