Revolucija nije jabuka koja pada kada je zrela. Moraš je naterati da padne.


revolucija-nije-jabuka-koja-pada-kada-zrela-mora-naterati-da-padne
Če gevararevolucijanijejabukakojapadakadazrelamoranateratidapadnerevolucija nijenije jabukajabuka kojakoja padapada kadakada jeje zrelamoraš jeje nateratinaterati dada padnerevolucija nije jabukanije jabuka kojajabuka koja padakoja pada kadapada kada jekada je zrelamoraš je nateratije naterati danaterati da padnerevolucija nije jabuka kojanije jabuka koja padajabuka koja pada kadakoja pada kada jepada kada je zrelamoraš je naterati daje naterati da padnerevolucija nije jabuka koja padanije jabuka koja pada kadajabuka koja pada kada jekoja pada kada je zrelamoraš je naterati da padne

Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vreme. Ti si taj koji je treba naterati da padne. -Če Gevara
revolucija-nije-jabuka-koja-padne-kada-joj-doe-vreme-ti-taj-koji-treba-naterati-da-padne
Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vrijeme. Ti si taj koji je treba natjerati da padne. -Ernesto Če Gevara
revolucija-nije-jabuka-koja-padne-kada-joj-doe-vrijeme-ti-taj-koji-treba-natjerati-da-padne
Kap vode koja padne na usijano gvožđe ispariće, ista kap ako padne na lotosov cvet, blistaće kao perla, a ako padne na školjku, postaće biser. Tako čovek postaje ono sa čim se udružuje. -Indijska poslovica
kap-vode-koja-padne-na-usijano-gvoe-isparie-ista-kap-ako-padne-na-lotosov-cvet-blistae-kao-perla-a-ako-padne-na-koljku-postae-biser-tako-ovek-postaje
Revolucija nije krevet od ruža. Revolucija je borba između budućnosti i prošlosti. -Fidel Kastro
revolucija-nije-krevet-od-rua-revolucija-borba-izmeu-buducnosti-i-prolosti