Revolucija se dešava kroz ljudska bića, ali pojedinci moraju svoj revolucionarni duh kovati iz dana u dan.


revolucija-se-deava-kroz-ljudska-bia-ali-pojedinci-moraju-svoj-revolucionarni-duh-kovati-iz-dana-u-dan
Če gevararevolucijasedeavakrozljudskabićaalipojedincimorajusvojrevolucionarniduhkovatiizdanadanrevolucija sese dešavadešava krozkroz ljudskaljudska bićaali pojedincipojedinci morajumoraju svojsvoj revolucionarnirevolucionarni duhduh kovatikovati iziz danadana uu danrevolucija se dešavase dešava krozdešava kroz ljudskakroz ljudska bićaali pojedinci morajupojedinci moraju svojmoraju svoj revolucionarnisvoj revolucionarni duhrevolucionarni duh kovatiduh kovati izkovati iz danaiz dana udana u danrevolucija se dešava krozse dešava kroz ljudskadešava kroz ljudska bićaali pojedinci moraju svojpojedinci moraju svoj revolucionarnimoraju svoj revolucionarni duhsvoj revolucionarni duh kovatirevolucionarni duh kovati izduh kovati iz danakovati iz dana uiz dana u danrevolucija se dešava kroz ljudskase dešava kroz ljudska bićaali pojedinci moraju svoj revolucionarnipojedinci moraju svoj revolucionarni duhmoraju svoj revolucionarni duh kovatisvoj revolucionarni duh kovati izrevolucionarni duh kovati iz danaduh kovati iz dana ukovati iz dana u dan

Verujem u ljudska bića, i da sva ljudska bića treba poštovati kao takva, bez obzira na njihovu boju. -Malkolm Iks
verujem-u-ljudska-bia-i-da-sva-ljudska-bia-treba-potovati-kao-takva-bez-obzira-na-njihovu-boju
Ja smatram svoj dan izgubljenim ako mi se barem jedna žena toga dana ne osmehne. -Kazanova
ja-smatram-svoj-dan-izgubljenim-ako-mi-se-barem-jedna-ena-toga-dana-ne-osmehne
Motivacija vas vodi kroz dan, ali inspiracija vas vodi kroz život. -Nik Vujičić
motivacija-vas-vodi-kroz-dan-ali-inspiracija-vas-vodi-kroz-ivot
Revolucija nije krevet od ruža. Revolucija je borba između budućnosti i prošlosti. -Fidel Kastro
revolucija-nije-krevet-od-rua-revolucija-borba-izmeu-buducnosti-i-prolosti
Prvog dana gost je cvetak, drugog dana slavuj, a treći dan-uzmi štap i udri. -Ruske poslovice
prvog-dana-gost-cvetak-drugog-dana-slavuj-a-trei-danuzmi-tap-i-udri
Uostalom, mi smo ljudska bića, rodili smo se s osećajem krivice, plašimo se kada sreća postane moguća. -Paulo Koeljo
uostalom-mi-smo-ljudska-bia-rodili-smo-se-s-oseajem-krivice-plaimo-se-kada-srea-postane-mogua