Rizik nije samo deo života. Rizik je sam život. Između zone udobnosti i zone vaših snova je mesto na kojem se odigrava vaš život. To je zona visoke anksioznosti, ali i mesto na kojem otkrivate ko ste.


rizik-nije-samo-deo-ivota-rizik-sam-ivot-izmeu-zone-udobnosti-i-zone-vaih-snova-mesto-na-kojem-se-odigrava-va-ivot-to-zona-visoke-anksioznosti-ali
zoran Đinđićriziknijesamodeoživotasamživotizmeđuzoneudobnostivaihsnovamestonakojemseodigravavatozonavisokeanksioznostialiotkrivatekosterizik nijenije samosamo deodeo životarizik jeje samsam životizmeđu zonezone udobnostiudobnosti ii zonezone vašihvaših snovasnova jeje mestomesto nana kojemkojem sese odigravaodigrava vašvaš životje zonazona visokevisoke anksioznostiali ii mestomesto nana kojemkojem otkrivateotkrivate koko sterizik nije samonije samo deosamo deo životarizik je samje sam životizmeđu zone udobnostizone udobnosti iudobnosti i zonei zone vašihzone vaših snovavaših snova jesnova je mestoje mesto namesto na kojemna kojem sekojem se odigravase odigrava vašodigrava vaš životje zona visokezona visoke anksioznostiali i mestoi mesto namesto na kojemna kojem otkrivatekojem otkrivate kootkrivate ko ste

Bore samo označavaju mesto na kojem je bio osmeh. -Mark Tven
bore-samo-oznaavaju-mesto-na-kojem-bio-osmeh
Jednom godišnje posetite mesto na kojem nikada do tad niste bili. -Dalaj Lama
jednom-godinje-posetite-mesto-na-kojem-nikada-do-tad-niste-bili
Pomodni milje je onaj u kojem svi misle kao većina. Postoji li mesto gde svako ima svoje mišljenje? Postoji, to je literarni milje. -Marsel Prust
pomodni-milje-onaj-u-kojem-svi-misle-kao-veina-postoji-li-mesto-gde-svako-ima-svoje-miljenje-postoji-to-literarni-milje
Trke i trkanje su u mojoj krvi. To je deo mene, deo mog života, nešto što sam radio celi život i što je iznad svega. -Ajrton Sena
trke-i-trkanje-su-u-mojoj-krvi-to-deo-mene-deo-mog-ivota-neto-to-sam-radio-celi-ivot-i-to-iznad-svega
♥♥♥…Ako neko hoće da bude deo tvog života, potrudiće se da to ostvari…Zato se ne opterećuj s’ tim, da sačuvaš mesto u svom srcu za ...
ako-neko-hoe-da-bude-deo-tvog-ivota-potrudie-se-da-to-ostvarizato-se-ne-optereuj-s-tim-da-uva-mesto-u-svom-srcu-za