Rođena sam sa ogromnom potrebom za ljubavlju i užasnom potrebom da je dajem.


roena-sam-ogromnom-potrebom-za-ljubavlju-i-uasnom-potrebom-da-dajem
odri hepbnerrođenasamogromnompotrebomzaljubavljuužasnomdadajemrođena samsam sasa ogromnomogromnom potrebompotrebom zaza ljubavljuljubavlju ii užasnomužasnom potrebompotrebom dada jeje dajemrođena sam sasam sa ogromnomsa ogromnom potrebomogromnom potrebom zapotrebom za ljubavljuza ljubavlju iljubavlju i užasnomi užasnom potrebomužasnom potrebom dapotrebom da jeda je dajemrođena sam sa ogromnomsam sa ogromnom potrebomsa ogromnom potrebom zaogromnom potrebom za ljubavljupotrebom za ljubavlju iza ljubavlju i užasnomljubavlju i užasnom potrebomi užasnom potrebom daužasnom potrebom da jepotrebom da je dajemrođena sam sa ogromnom potrebomsam sa ogromnom potrebom zasa ogromnom potrebom za ljubavljuogromnom potrebom za ljubavlju ipotrebom za ljubavlju i užasnomza ljubavlju i užasnom potrebomljubavlju i užasnom potrebom dai užasnom potrebom da jeužasnom potrebom da je dajem

Rekla bih da je svet u užasnom stanju, ali sam uplašena da bi svet rekao: Gle, ko to kaže. -Kes Eliot
rekla-bih-da-svet-u-uasnom-stanju-ali-sam-uplaena-da-bi-svet-rekao-gle-ko-to-kae
Izgleda, prestao sam da volim. Počeo sam da mislim ljubavlju. Izgleda da sam izdao najlirskije u sebi. Počeo sam da mislim osećanjima. -Miroslav Mika Antić
izgleda-prestao-sam-da-volim-poeo-sam-da-mislim-ljubavlju-izgleda-da-sam-izdao-najlirskije-u-sebi-poeo-sam-da-mislim-oseanjima
Ljubav se samo ljubavlju otkriva. -Paulo Koeljo
ljubav-se-samo-ljubavlju-otkriva
Ona mi celu krv nesrećnom ljubavlju zamenjuje. -Matija Bećković
ona-mi-celu-krv-nesrenom-ljubavlju-zamenjuje