S ljudima do kojih nam nije stalo, nije teško biti ljubazan.


s-ljudima-do-kojih-nam-nije-stalo-nije-teko-biti-ljubazan
oskar vajldljudimadokojihnamnijestalotekobitiljubazans ljudimaljudima dodo kojihkojih namnam nijenije stalonije teškoteško bitibiti ljubazans ljudima doljudima do kojihdo kojih namkojih nam nijenam nije stalonije teško bititeško biti ljubazans ljudima do kojihljudima do kojih namdo kojih nam nijekojih nam nije stalonije teško biti ljubazans ljudima do kojih namljudima do kojih nam nijedo kojih nam nije stalo

Da tvrdoglava sam, ponosna i kad ne bi trebala. Lako se zaljubim, a teško to priznajem. Svađam se samo s onima do kojih mi je stalo. Teško opraštam, a još ...
da-tvrdoglava-sam-ponosna-i-kad-ne-bi-trebala-lako-se-zaljubim-a-teko-to-priznajem-svaam-se-samo-s-onima-do-kojih-mi-stalo-teko-opratam-a-jo
Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, i biti star i biti mlad! -Tin Ujević
kako-teko-biti-slab-kako-teko-biti-sam-i-biti-star-i-biti-mlad
Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje. -Frenk Zapa
informacija-nije-znanje-znanje-nije-mudrost-mudrost-nije-istina-istina-nije-lepota-lepota-nije-ljubav-ljubav-nije-muzika-muzika-neto-najbolje
Prevariti se u jednoj velikoj nadi nije sramota. Sama činjenica da je takva nada mogla da postoji vredi toliko da nije suviše skupo plaćena jednim razočaranjem, pa ma kako teško ono bilo. -Ivo Andric
prevariti-se-u-jednoj-velikoj-nadi-nije-sramota-sama-injenica-da-takva-nada-mogla-da-postoji-vredi-toliko-da-nije-suvie-skupo-plaena-jednim
Onaj osećaj kad ti više nije stalo nidočega.
onaj-oseaj-kad-ti-vie-nije-stalo-nidoega