S tugom jednostavno treba umeti. Tuga je kao starica koja prodaje karanfile po kafanama, uporno se moraš praviti da je ne primećuješ, pa će se kad-tad okrenuti i otići, iako ti se u prvi mah čini da će zauvek cvileti kraj stola. I pazi, pokloniš li joj samo mrvicu pažnje neće se smiriti dok ti ne uvali čitavu korpu i onda si gotov. Jer Tuga nikad ne zaboravlja lica galantnih mušterija. I nikad te više neće zaobići.


s-tugom-jednostavno-treba-umeti-tuga-kao-starica-koja-prodaje-karanfile-po-kafanama-uporno-se-mora-praviti-da-ne-primeuje-pa-e-se-kadtad-okrenuti-i
Đorđe balaševićtugomjednostavnotrebaumetitugakaostaricakojaprodajekaranfilepokafanamaupornosemorapravitidaneprimećujepaćekadtadokrenutiotićiiakotiprvimahčinizauvekcviletikrajstolapazipoklonilijojsamomrvicupažnjenećesmiritidokuvaličitavukorpuondagotovjernikadzaboravljalicagalantnihmuterijateviezaobićis tugomtugom jednostavnojednostavno trebatreba umetituga jeje kaokao staricastarica kojakoja prodajeprodaje karanfilekaranfile popo kafanamauporno sese morašmoraš pravitipraviti dada jeje nene primećuješpa ćeće seokrenuti ii otićiiako titi sese uu prviprvi mahmah činičini dada ćeće zauvekzauvek cvileticvileti krajkraj stolai pazipokloniš lili jojjoj samosamo mrvicumrvicu pažnjepažnje nećeneće sese smiritismiriti dokdok titi nene uvaliuvali čitavučitavu korpukorpu ii ondaonda sisi gotovjer tugatuga nikadnikad nene zaboravljazaboravlja licalica galantnihgalantnih mušterijai nikadnikad tete viševiše nećeneće zaobićis tugom jednostavnotugom jednostavno trebajednostavno treba umetituga je kaoje kao staricakao starica kojastarica koja prodajekoja prodaje karanfileprodaje karanfile pokaranfile po kafanamauporno se morašse moraš pravitimoraš praviti dapraviti da jeda je neje ne primećuješpa će seokrenuti i otićiiako ti seti se use u prviu prvi mahprvi mah činimah čini dačini da ćeda će zauvekće zauvek cviletizauvek cvileti krajcvileti kraj stolapokloniš li jojli joj samojoj samo mrvicusamo mrvicu pažnjemrvicu pažnje nećepažnje neće seneće se smiritise smiriti doksmiriti dok tidok ti neti ne uvaline uvali čitavuuvali čitavu korpučitavu korpu ikorpu i ondai onda sionda si gotovjer tuga nikadtuga nikad nenikad ne zaboravljane zaboravlja licazaboravlja lica galantnihlica galantnih mušterijai nikad tenikad te višete više nećeviše neće zaobići

Ovakva će te teško zavoleti, teško ćeš joj se svideti, i teško će ti ona to priznati. Ma, i kad ti prizna, opet će ti teško ljubav pokloniti. Ali kad te zavoli, neće te ovakva, prijatelju, nikad ni prevariti ni izneveriti. Takva ti je ona.Ljudi nikad neće prestati da traže i žele više i bolje od onog što im sudbina daje.Ako je ono što si našao sačinjeno od čiste materije, nikad neće istruliti. I moći ćeš jednog dana da se vratiš. Ako je to bio samo trenutak svjetlosti, kao eksplozija neke zvijezde , onda na povratku nećeš ništa zateći. Ali si bio svjedok eksplozije svjetlosti. Samo to vrijedilo je truda.Tvojih suza je vredan samo onaj koji ti ih nikad neće izazvati.Žena koja te iskreno voli biće ljuta na tebe zbog milion stvari, ali te nikad neće ostaviti.Pa ona mi nikad nije bila bliža nego tad. I nikad dalja.