Sa ljudima koji streme drukčijim ciljevima ne mogu se praviti zajednički planovi.


sa-ljudima-koji-streme-drukijim-ciljevima-ne-mogu-se-praviti-zajedniki-planovi
konfučijeljudimakojistremedrukčijimciljevimanemogusepravitizajedničkiplanovisa ljudimaljudima kojikoji stremestreme drukčijimdrukčijim ciljevimaciljevima nene mogumogu sese pravitipraviti zajedničkizajednički planovisa ljudima kojiljudima koji stremekoji streme drukčijimstreme drukčijim ciljevimadrukčijim ciljevima neciljevima ne mogune mogu semogu se pravitise praviti zajedničkipraviti zajednički planovisa ljudima koji stremeljudima koji streme drukčijimkoji streme drukčijim ciljevimastreme drukčijim ciljevima nedrukčijim ciljevima ne moguciljevima ne mogu sene mogu se pravitimogu se praviti zajedničkise praviti zajednički planovisa ljudima koji streme drukčijimljudima koji streme drukčijim ciljevimakoji streme drukčijim ciljevima nestreme drukčijim ciljevima ne mogudrukčijim ciljevima ne mogu seciljevima ne mogu se pravitine mogu se praviti zajedničkimogu se praviti zajednički planovi

Nemoj se praviti mudrim nego to stvarno i budi, jer nije dovoljno praviti se zdravim nego to i stvarno biti. -Epikur
nemoj-se-praviti-mudrim-nego-to-stvarno-i-budi-jer-nije-dovoljno-praviti-se-zdravim-nego-to-i-stvarno-biti
svi autobuski prozori koji leti ne mogu da se otvore, su isti oni koji zimi ne mogu da se zatvore :)
svi-autobuski-prozori-koji-leti-ne-mogu-da-se-otvore-su-isti-oni-koji-zimi-ne-mogu-da-se-zatvore
Ništa ljude ne vezuje tako kao zajednički i srećno preživljena nesreća. -Ivo Andrić
ni-ljude-ne-vezuje-tako-kao-zajedniki-i-sreno-preivljena-nesrea
Bolje je poslovati sa ljudima koji nešto žele nego sa onima koji su postali ono što su hteli. -Fransis Bejkon
bolje-poslovati-ljudima-koji-neto-ele-nego-onima-koji-su-postali-ono-to-su-hteli
Ima u jednim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu da stvore i da izmisle. -Ivo Andrić
ima-u-jednim-ljudima-bezrazlonih-mrnji-i-zavisti-koje-su-vee-i-jae-od-svega-to-drugi-ljudi-mogu-da-stvore-i-da-izmisle
Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu stvoriti i izmisliti. -Ivo Andrić
ima-u-nekim-ljudima-bezrazlonih-mrnji-i-zavisti-koje-su-vee-i-jae-od-svega-to-drugi-ljudi-mogu-stvoriti-i-izmisliti