Sa svojom štulom nisam mogao misliti ni na konja ni na rat, te sam morao, hteo ne hteo, navikavati, koliko sam mogao, na sedenje kod kuće. Da nisam imao štulu, bio bih, možda, poginuo od Turaka, kao mnogi moji vršnjaci, a moja štula me je naterala da tražim mira, da mirno čitam knjige, da mirno zapisujem na hartiji ono što sam čuo i video okom. Isto toliko koliko štula, zadržavala me je na mestu i moja žena…


sa-svojom-tulom-nisam-mogao-misliti-na-konja-na-rat-te-sam-morao-hteo-ne-hteo-navikavati-koliko-sam-mogao-na-sedenje-kod-kue-da-nisam-imao-tulu-bio
vuk stefanović karadžićsvojomtulomnisammogaomislitinakonjarattesammoraohteonehteonavikavatikolikomogaosedenjekodkućedaimaotulubiobihmoždapoginuoodturakakaomnogimojivrnjacimojatulamenateraladatražimmiramirnočitamknjigezapisujemhartijionotočuovideookomistotolikotulazadržavalamestužena…sa svojomsvojom štulomštulom nisamnisam mogaomogao mislitimisliti nini nana konjakonja nini nana ratte samsam moraohteo nene hteokoliko samsam mogaona sedenjesedenje kodkod kućeda nisamnisam imaoimao štulubio bihpoginuo odod turakakao mnogimnogi mojimoji vršnjacimoja štulaštula meme jeje nateralanaterala dada tražimtražim mirada mirnomirno čitamčitam knjigeda mirnomirno zapisujemzapisujem nana hartijihartiji onoono štošto samsam čuočuo ii videovideo okomisto tolikotoliko kolikokoliko štulazadržavala meme jeje nana mestumestu ii mojamoja žena…sa svojom štulomsvojom štulom nisamštulom nisam mogaonisam mogao mislitimogao misliti nimisliti ni nani na konjana konja nikonja ni nani na ratte sam moraohteo ne hteokoliko sam mogaona sedenje kodsedenje kod kućeda nisam imaonisam imao štulupoginuo od turakakao mnogi mojimnogi moji vršnjacia moja štulamoja štula meštula me jeme je nateralaje naterala danaterala da tražimda tražim mirada mirno čitammirno čitam knjigeda mirno zapisujemmirno zapisujem nazapisujem na hartijina hartiji onohartiji ono štoono što samšto sam čuosam čuo ičuo i videoi video okomisto toliko kolikotoliko koliko štulazadržavala me jeme je naje na mestuna mestu imestu i mojai moja žena…

Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao – ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspio.Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao - ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspioKada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga.Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.Zbog te žene, jedine koju sam volio u životu, zbog nje, izgubljene, zbog nje, otete, postao sam tvrđi i zatvoreniji prema svakome. Osjećao sam se poharan, i nisam davao ni drugima ono što nisam mogao dati njoj. Možda sam se svetio sebi i ljudima, nehotice i neznajući. Boljela me, odsutna .Kroz moju karijeru šta sam učinio je to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku reč koju sam otpevao – ukoliko sam poštovao pesmu. Ukoliko to nisam mogao preneti na slušaoca tada nisam useo.