Sabranost pažnje je poput padobrana – omogućuje nam da usporimo stvari, da ih bolje osmotrimo, ostvarujući time sebi mogućnost izbora, umesto da ...


sabranost-panje-poput-padobrana-omoguuje-nam-da-usporimo-stvari-da-ih-bolje-osmotrimo-ostvarujui-time-sebi-mogunost-izbora-umesto-da
sabranostpažnjepoputpadobranaomogućujenamdausporimostvariihboljeosmotrimoostvarujućitimesebimogućnostizboraumestosabranost pažnjepažnje jeje poputpoput padobranapadobrana –– omogućujeomogućuje namnam dada usporimousporimo stvarida ihih boljebolje osmotrimoostvarujući timetime sebisebi mogućnostmogućnost izboraumesto dadasabranost pažnje jepažnje je poputje poput padobranapoput padobrana –padobrana – omogućuje– omogućuje namomogućuje nam danam da usporimoda usporimo stvarida ih boljeih bolje osmotrimoostvarujući time sebitime sebi mogućnostsebi mogućnost izboraumesto dasabranost pažnje je poputpažnje je poput padobranaje poput padobrana –poput padobrana – omogućujepadobrana – omogućuje nam– omogućuje nam daomogućuje nam da usporimonam da usporimo stvarida ih bolje osmotrimoostvarujući time sebi mogućnosttime sebi mogućnost izborasabranost pažnje je poput padobranapažnje je poput padobrana –je poput padobrana – omogućujepoput padobrana – omogućuje nampadobrana – omogućuje nam da– omogućuje nam da usporimoomogućuje nam da usporimo stvariostvarujući time sebi mogućnost izbora

Um je poput padobrana - funkcionira jedino ako je otvoren.Mnogi ljudi ne dopuštaju sebi ljubav upravo zbog toga što time stavljaju mnoge stvari na kocku, bilo da se tiču prošlosti ili budućnosti. U tom slučaju, postoji samo sadašnjost.Zakoni su poput kobasica - bolje da ne vidite kako se prave.Postoji stvarna opasnost da bi kompjuteri mogli razviti inteligenciju i preuzeti stvari u svoje ruke. Mi hitno trebamo razviti direktne konekcije prema ljudskom mozgu kako bi kompjuteri mogli dodati nove stvari ljudskoj inteligenciji umesto da joj budu suprotnost.Ponekad loše stvari u životu nam otvore oči, da vidimo dobre stvari, na koje ranije nismo obraćali pažnju…U mraku bolje se vidimo, u mraku bolje se čujemo, u mraku oči nam sijaju, u mraku tela podivljaju :)))