Sad bih da sam sam plakao. Smešno zar ne? Umesto da čovek bude srećan, ovako neuplakan, kuka što ne plače. Kako se divno život igra.


sad-bih-da-sam-sam-plakao-smeno-zar-ne-umesto-da-ovek-bude-srean-ovako-neuplakan-kuka-to-ne-plae-kako-se-divno-ivot-igra
Žarko lauševićsadbihdasamplakaosmenozarneumestočovekbudesrećanovakoneuplakankukatoneplačekakosedivnoživotigrasad bihbih dada samsam samsam plakaosmešno zarzar neumesto dada čovekčovek budebude srećanovako neuplakankuka štošto nene plačekako sese divnodivno životživot igrasad bih dabih da samda sam samsam sam plakaosmešno zar neumesto da čovekda čovek budečovek bude srećankuka što nešto ne plačekako se divnose divno životdivno život igrasad bih da sambih da sam samda sam sam plakaoumesto da čovek budeda čovek bude srećankuka što ne plačekako se divno životse divno život igrasad bih da sam sambih da sam sam plakaoumesto da čovek bude srećankako se divno život igra

Plašljiv čovek ne može da bude srećan. Ljudi ga ne trpe, žene ga ne vole, a i on sam sebe prezire. -Efraim Kišon
plaljiv-ovek-ne-moe-da-bude-srean-ljudi-ga-ne-trpe-ene-ga-ne-vole-a-i-on-sam-sebe-prezire