Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema drugome. Sve drugo može da prevari to ne može. Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne može, jer zavisi od nas. Ne mogu da mu kažem: budi mi prijatelj. Ali mogu da kažem, biću ti prijatelj.


sad-sam-shvatio-to-prijateljstvo-ljubav-prema-drugome-sve-drugo-moe-da-prevari-to-ne-moe-sve-drugo-moe-da-izmakne-i-ostavi-nas-puste-to-ne-moe-jer
meša selimovićsadsamshvatiotoprijateljstvoljubavpremadrugomesvedrugomožedaprevarinemožeizmakneostavinaspustemožejerzavisiodnasnemogumukažembudimiprijateljalikažembićutisad samsam shvatioje prijateljstvoljubav premaprema drugomesve drugodrugo možemože dada prevarine možesve drugodrugo možemože dada izmakneizmakne ii ostaviostavi nasnas pustene možejer zavisizavisi odod nasne mogumogu dada mumu kažembudi mimi prijateljali mogumogu dada kažembiću titi prijateljsad sam shvatioljubav prema drugomesve drugo možedrugo može damože da prevariprevari to nesve drugo možedrugo može damože da izmakneda izmakne iizmakne i ostavii ostavi nasostavi nas pustejer zavisi odzavisi od nasne mogu damogu da muda mu kažembudi mi prijateljali mogu damogu da kažembiću ti prijatelj

Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih. -Karl Gustav Jung
sve-to-nas-iritira-kod-drugih-moe-nas-dovesti-do-shvaanja-nas-samih
Novac može kratkotrajno donijeti osmijeh na licu, a dobar prijatelj može to vječno. -Poslovice korisnika
novac-moe-kratkotrajno-donijeti-osmijeh-na-licu-a-dobar-prijatelj-moe-to-vjeno