Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema drugome. Sve drugo može da prevari to ne može. Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne može, jer zavisi od nas. Ne mogu da mu kažem: budi mi prijatelj. Ali mogu da kažem, biću ti prijatelj.


sad-sam-shvatio-to-prijateljstvo-ljubav-prema-drugome-sve-drugo-moe-da-prevari-to-ne-moe-sve-drugo-moe-da-izmakne-i-ostavi-nas-puste-to-ne-moe-jer
meša selimovićsadsamshvatiotoprijateljstvoljubavpremadrugomesvedrugomožedaprevarinemožeizmakneostavinaspustemožejerzavisiodnasnemogumukažembudimiprijateljalikažembićutisad samsam shvatioje prijateljstvoljubav premaprema drugomesve drugodrugo možemože dada prevarine možesve drugodrugo možemože dada izmakneizmakne ii ostaviostavi nasnas pustene možejer zavisizavisi odod nasne mogumogu dada mumu kažembudi mimi prijateljali mogumogu dada kažembiću titi prijateljsad sam shvatioljubav prema drugomesve drugo možedrugo može damože da prevariprevari to nesve drugo možedrugo može damože da izmakneda izmakne iizmakne i ostavii ostavi nasostavi nas pustejer zavisi odzavisi od nasne mogu damogu da muda mu kažembudi mi prijateljali mogu damogu da kažembiću ti prijatelj

Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih.Čovek je, pored uma, obdaren i srcem, osećanjem i voljom kao snagom koja može da ostvari ono što um i srce nađu da treba. A osim toja, obdaren je još i slobodom. Čovek može onako kako Bog hoće a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se postidi“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gde ćemo se naći, zavisi od nas.Zar može čovjek tako potpuno uspavati svoju savjest? Zar može prekinuti misao , kao konac, i zabraniti sebi razmičljanje o posljedicama, ne želeći da zna za njih? Eto, izgleda da može..Nagon nas brani potpunim zaboravom, da bi nas spasao od mučenja zbog odgovornosti...Novac može kratkotrajno donijeti osmijeh na licu, a dobar prijatelj može to vječno.Nikada ne mogu da shvatim kako bilo ko ne može pušiti. To može uskratiti čoveku najbolji deo njegovog života. Sa dobrom cigarom u njegovim ustima, čovek je savršeno siguran i ništa ga bukvalno ne može dotaći.