Sahara je najveća pustinja na svetu…lažu bre…nisu videli moj frižider :)


sahara-najvea-pustinja-na-svetuu-brenisu-videli-moj-friider
saharanajvećapustinjanasvetu…lažubre…nisuvidelimojfrižidersahara jeje najvećanajveća pustinjapustinja nana svetu…lažusvetu…lažu bre…nisubre…nisu videlivideli mojmoj frižidersahara je najvećaje najveća pustinjanajveća pustinja napustinja na svetu…lažuna svetu…lažu bre…nisusvetu…lažu bre…nisu videlibre…nisu videli mojvideli moj frižidersahara je najveća pustinjaje najveća pustinja nanajveća pustinja na svetu…lažupustinja na svetu…lažu bre…nisuna svetu…lažu bre…nisu videlisvetu…lažu bre…nisu videli mojbre…nisu videli moj frižidersahara je najveća pustinja naje najveća pustinja na svetu…lažunajveća pustinja na svetu…lažu bre…nisupustinja na svetu…lažu bre…nisu videlina svetu…lažu bre…nisu videli mojsvetu…lažu bre…nisu videli moj frižider

Adam i Eva uživali su mnoge povlastice, a najveća je bila što nisu imali mlečne zube. -Mark Tven
adam-i-eva-uivali-su-mnoge-povlastice-a-najvea-bila-to-nisu-imali-mlene-zube
Da li ste ikada videli nesrećnog konja? Da li ste ikada videli neraspoloženu pticu? Ne, zato što konji i ptice ne pokušavaju da impresioniraju druge konje i ptice. -Dejl Karnegi
da-li-ste-ikada-videli-nesrenog-konja-da-li-ste-ikada-videli-neraspoloenu-pticu-ne-zato-to-konji-i-ptice-ne-pokuavaju-da-impresioniraju-druge-konje-i
Mislim da me roditelji nisu voleli. Stavili su pravog medu u moj kredenac. -Vudi Alen
mislim-da-me-roditelji-nisu-voleli-stavili-su-pravog-medu-u-moj-kredenac