Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije deo moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce.


sakriti-bilo-od-onih-kojima-sam-vezan-nije-deo-moje-prirode-nikada-ne-mogu-zatvoriti-svoje-usne-pred-onim-kome-sam-otvorio-svoje-srce
Čarls dikenssakritibilotaodonihkojimasamvezannijedeomojeprirodenikadanemoguzatvoritisvojeusnepredonimkomeotvoriosrcesakriti bilobilo štašta odod onihonih sasa kojimakojima samsam vezanvezan nijenije deodeo mojemoje prirodenikada nene mogumogu zatvoritizatvoriti svojesvoje usneusne predpred onimonim komekome samsam otvoriootvorio svojesvoje srcesakriti bilo štabilo šta odšta od onihod onih saonih sa kojimasa kojima samkojima sam vezansam vezan nijevezan nije deonije deo mojedeo moje prirodenikada ne mogune mogu zatvoritimogu zatvoriti svojezatvoriti svoje usnesvoje usne predusne pred onimpred onim komeonim kome samkome sam otvoriosam otvorio svojeotvorio svoje srcesakriti bilo šta odbilo šta od onihšta od onih saod onih sa kojimaonih sa kojima samsa kojima sam vezankojima sam vezan nijesam vezan nije deovezan nije deo mojenije deo moje prirodenikada ne mogu zatvoritine mogu zatvoriti svojemogu zatvoriti svoje usnezatvoriti svoje usne predsvoje usne pred onimusne pred onim komepred onim kome samonim kome sam otvoriokome sam otvorio svojesam otvorio svoje srcesakriti bilo šta od onihbilo šta od onih sašta od onih sa kojimaod onih sa kojima samonih sa kojima sam vezansa kojima sam vezan nijekojima sam vezan nije deosam vezan nije deo mojevezan nije deo moje prirodenikada ne mogu zatvoriti svojene mogu zatvoriti svoje usnemogu zatvoriti svoje usne predzatvoriti svoje usne pred onimsvoje usne pred onim komeusne pred onim kome sampred onim kome sam otvorioonim kome sam otvorio svojekome sam otvorio svoje srce

Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije dio moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce. -Čarls Dikens
sakriti-bilo-od-onih-kojima-sam-vezan-nije-dio-moje-prirode-nikada-ne-mogu-zatvoriti-svoje-usne-pred-onim-kome-sam-otvorio-svoje-srce