Samo, ja vise nemam hrabrosti za takvu ljubav zbog koje cu ponovo ici da ubijam mrtve vojnike iz poslednjeg i pretposlednjeg rata.


samo-ja-vise-nemam-hrabrosti-za-takvu-ljubav-zbog-koje-cu-ponovo-da-ubijam-mrtve-vojnike-iz-poslednjeg-i-pretposlednjeg-rata
miroslav mika antićsamojavisenemamhrabrostizatakvuljubavzbogkojecuponovodaubijammrtvevojnikeizposlednjegpretposlednjegrataja visevise nemamnemam hrabrostihrabrosti zaza takvutakvu ljubavljubav zbogzbog kojekoje cucu ponovoponovo iciici dada ubijamubijam mrtvemrtve vojnikevojnike iziz poslednjegposlednjeg ii pretposlednjegpretposlednjeg rataja vise nemamvise nemam hrabrostinemam hrabrosti zahrabrosti za takvuza takvu ljubavtakvu ljubav zbogljubav zbog kojezbog koje cukoje cu ponovocu ponovo iciponovo ici daici da ubijamda ubijam mrtveubijam mrtve vojnikemrtve vojnike izvojnike iz poslednjegiz poslednjeg iposlednjeg i pretposlednjegi pretposlednjeg rataja vise nemam hrabrostivise nemam hrabrosti zanemam hrabrosti za takvuhrabrosti za takvu ljubavza takvu ljubav zbogtakvu ljubav zbog kojeljubav zbog koje cuzbog koje cu ponovokoje cu ponovo icicu ponovo ici daponovo ici da ubijamici da ubijam mrtveda ubijam mrtve vojnikeubijam mrtve vojnike izmrtve vojnike iz poslednjegvojnike iz poslednjeg iiz poslednjeg i pretposlednjegposlednjeg i pretposlednjeg rataja vise nemam hrabrosti zavise nemam hrabrosti za takvunemam hrabrosti za takvu ljubavhrabrosti za takvu ljubav zbogza takvu ljubav zbog kojetakvu ljubav zbog koje culjubav zbog koje cu ponovozbog koje cu ponovo icikoje cu ponovo ici dacu ponovo ici da ubijamponovo ici da ubijam mrtveici da ubijam mrtve vojnikeda ubijam mrtve vojnike izubijam mrtve vojnike iz poslednjegmrtve vojnike iz poslednjeg ivojnike iz poslednjeg i pretposlednjegiz poslednjeg i pretposlednjeg rata

..Ja nemam vise razloga da zivim..Ja nemam vise cemu da se divim..
ja-nemam-vise-razloga-da-zivimja-nemam-vise-cemu-da-se-divim
Narod vam je hrabar i njegova hrabrost seže do junaštva. Mogu to s pravom da kažem jer sam gledao vaše vojnike, a oni nisu bili ništa drugo do sam narod, u skoro svim bitkama oslobodilačkog rata. -Arčibald Rajs
narod-vam-hrabar-i-njegova-hrabrost-see-do-junatva-mogu-to-s-pravom-da-kaem-jer-sam-gledao-vae-vojnike-a-oni-nisu-bili-drugo-do-sam-narod-u-skoro
Ja stvarno nemam ljubav kome da dam, ali i nemam nikoga ko to zaslužuje. -Čarls Bukovski
ja-stvarno-nemam-ljubav-kome-da-dam-ali-i-nemam-nikoga-ko-to-zasluuje
Na svijetu ne postoji ništa ljepše nego što je ljubav udane žene. Nažalost, oženjeni muškarci takvu ljubav nikada ne susretnu. -Bernard Shaw
na-svijetu-ne-postoji-ljepe-nego-to-ljubav-udane-ene-naalost-oenjeni-mukarci-takvu-ljubav-nikada-ne-susretnu
Samo mrtvi su videli kraj rata. -Platon
samo-mrtvi-su-videli-kraj-rata
Samo mrtvi vide kraj rata.
samo-mrtvi-vide-kraj-rata