Samo nas nedaće života uče ceniti dobar život.


samo-nas-nedae-ivota-ue-ceniti-dobar-ivot
getesamonasnedaćeživotaučecenitidobarživotsamo nasnas nedaćenedaće životaživota učeuče ceniticeniti dobardobar životsamo nas nedaćenas nedaće životanedaće života učeživota uče cenitiuče ceniti dobarceniti dobar životsamo nas nedaće životanas nedaće života učenedaće života uče cenitiživota uče ceniti dobaruče ceniti dobar životsamo nas nedaće života učenas nedaće života uče cenitinedaće života uče ceniti dobarživota uče ceniti dobar život

Samo nas nedaće uče da cenimo dobar život. -Gete
samo-nas-nedae-ue-da-cenimo-dobar-ivot
Zajednički život je najveći stepen sreće među ljudima koji se vole. Ali svakome misaonom biću potrebni sa sati osamljenosti i sabranosti. Samo po tu cenu ono uživa slast života u zajednici. -Žorž Sand
zajedniki-ivot-najvei-stepen-sree-meu-ljudima-koji-se-vole-ali-svakome-misaonom-biu-potrebni-sati-osamljenosti-i-sabranosti-samo-po-cenu-ono-uiva
Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan. -Sokrat
samo-dobar-ovek-moe-biti-trajno-srean-dok-rav-mora-biti-nesrean
Samo su siromasi znali pravi smisao života, bogati i obezbeđeni nisu o tome imali pojma. -Čarls Bukovski
samo-su-siromasi-znali-pravi-smisao-ivota-bogati-i-obezbeeni-nisu-o-tome-imali-pojma