Samo nas nedaće uče da cenimo dobar život.


samo-nas-nedae-ue-da-cenimo-dobar-ivot
getesamonasnedaćeučedacenimodobarživotsamo nasnas nedaćenedaće učeuče dada cenimocenimo dobardobar životsamo nas nedaćenas nedaće učenedaće uče dauče da cenimoda cenimo dobarcenimo dobar životsamo nas nedaće učenas nedaće uče danedaće uče da cenimouče da cenimo dobarda cenimo dobar životsamo nas nedaće uče danas nedaće uče da cenimonedaće uče da cenimo dobaruče da cenimo dobar život

Samo nas nedaće života uče ceniti dobar život.Samo je dobar čovek srećan.Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan.Samo se glupanu život čini jednostavnim.Živite dobar i častan život. Tako ćete u starosti, kada se budete prisećali, uživati u njemu po drugi put.Samo ljudi koje voliš, mogu ti učiniti život nepodnošljivim.