Samo je nesretnicima zaista dopušteno da mogu jedan drugome pomoći i međusobno se utješiti, a da pri tom ne nasrću jedan na drugoga.


samo-nesretnicima-zaista-doputeno-da-mogu-jedan-drugome-pomoi-i-meusobno-se-utjeiti-a-da-pri-tom-ne-nasru-jedan-na-drugoga
ugo foscolosamonesretnicimazaistadoputenodamogujedandrugomepomoćimeđusobnoseutjeitipritomnenasrćunadrugogasamo jeje nesretnicimanesretnicima zaistazaista dopuštenodopušteno dada mogumogu jedanjedan drugomedrugome pomoćipomoći ii međusobnomeđusobno sese utješitida pripri tomtom nene nasrćunasrću jedanjedan nana drugogasamo je nesretnicimaje nesretnicima zaistanesretnicima zaista dopuštenozaista dopušteno dadopušteno da moguda mogu jedanmogu jedan drugomejedan drugome pomoćidrugome pomoći ipomoći i međusobnoi međusobno semeđusobno se utješitia da prida pri tompri tom netom ne nasrćune nasrću jedannasrću jedan najedan na drugogasamo je nesretnicima zaistaje nesretnicima zaista dopuštenonesretnicima zaista dopušteno dazaista dopušteno da mogudopušteno da mogu jedanda mogu jedan drugomemogu jedan drugome pomoćijedan drugome pomoći idrugome pomoći i međusobnopomoći i međusobno sei međusobno se utješitia da pri tomda pri tom nepri tom ne nasrćutom ne nasrću jedanne nasrću jedan nanasrću jedan na drugogasamo je nesretnicima zaista dopuštenoje nesretnicima zaista dopušteno danesretnicima zaista dopušteno da moguzaista dopušteno da mogu jedandopušteno da mogu jedan drugomeda mogu jedan drugome pomoćimogu jedan drugome pomoći ijedan drugome pomoći i međusobnodrugome pomoći i međusobno sepomoći i međusobno se utješitia da pri tom neda pri tom ne nasrćupri tom ne nasrću jedantom ne nasrću jedan nane nasrću jedan na drugoga

U nesreći obično se događa da jedan na drugoga prebacuju krivicu. -Latinske poslovice
u-nesrei-obino-se-dogaa-da-jedan-na-drugoga-prebacuju-krivicu
Prijatelji su poput saputnika na putovanju koji pomažu jedan drugome kako bi se zadržali na putu u sretniji život. -Pitagora
prijatelji-su-poput-saputnika-na-putovanju-koji-pomau-jedan-drugome-kako-bi-se-zadrali-na-putu-u-sretniji-ivot
Prijatelji su poput saputnika na putovanju koji pomažu jedan drugome kako bi se zadržali na putu u srećniji život. -Pitagora
prijatelji-su-poput-saputnika-na-putovanju-koji-pomau-jedan-drugome-kako-bi-se-zadrali-na-putu-u-sreniji-ivot
Svijet mi je odjednom postao tajna, i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo, ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. -Meša Selimović
svijet-mi-odjednom-postao-tajna-i-ja-svijetu-stali-smo-jedan-prema-drugome-zaueno-se-gledamo-ne-raspoznajemo-se-ne-razumijemo-se-vie