Samo onaj ko je iskreno voleo moze da pozeli srecu bivsoj. Jer je bio s njom da je usreci, a ne iz nekog drugog razloga. Ako je zaista srecna, neka uziva u ...


samo-onaj-ko-iskreno-voleo-moze-da-pozeli-srecu-bivsoj-jer-bio-s-njom-da-usreci-a-ne-iz-nekog-drugog-razloga-ako-zaista-srecna-neka-uziva-u
samoonajkoiskrenovoleomozedapozelisrecubivsojjerbionjomusrecineiznekogdrugograzlogaakozaistasrecnanekauzivasamo onajonaj koko jeje iskrenoiskreno voleovoleo mozemoze dada pozelipozeli srecusrecu bivsojjer jeje biobio ss njomnjom dada jeje usrecine iziz nekognekog drugogdrugog razlogaako jeje zaistazaista srecnaneka uzivauziva usamo onaj koonaj ko jeko je iskrenoje iskreno voleoiskreno voleo mozevoleo moze damoze da pozelida pozeli srecupozeli srecu bivsojjer je bioje bio sbio s njoms njom danjom da jeda je usrecia ne izne iz nekogiz nekog drugognekog drugog razlogaako je zaistaje zaista srecnaneka uziva uuziva u

Onaj osećaj kad te zaboravi neko koga si voleo najviše na svetu, ko je bio sastavni deo tvog života. I odjednom nestane, ispari … zbog nekog drugog & ...Ako se neko ne svidja pokvarenima neka se ne zabrinjava, jer onaj ko nije pokvaren ne moze se pokvarenima ni svideti.NIJE LAKO BITI ZENSKO!Ako imas novac-Il’ si sponzorusa,il’ si ljubavnica!Ako cutis-mutava si!Ako se doterujes-imas nekog drugog!Ako se ne doterujes ...Ako bol mora doći, neka to bude brzo. Jer život je preda mnom i moram ga iskoristiti što je nabolje moguće.Ako je ono što si našao sačinjeno od čiste materije, nikad neće istruliti. I moći ćeš jednog dana da se vratiš. Ako je to bio samo trenutak svjetlosti, kao eksplozija neke zvijezde , onda na povratku nećeš ništa zateći. Ali si bio svjedok eksplozije svjetlosti. Samo to vrijedilo je truda.Samo na stazi ljubavi, cvece mirise na srecu, a sunce ima zlatan sjaj i mozes ga slobodno gledati…