Samo ono što činimo iz ljubavi činimo slobodno, ma koliko patnje iz toga proizašlo.


samo-ono-to-inimo-iz-ljubavi-inimo-slobodno-koliko-patnje-iz-toga-proizalo
rabindranat tagorsamoonotočinimoizljubavislobodnokolikopatnjetogaproizalosamo onoono štošto činimočinimo iziz ljubaviljubavi činimočinimo slobodnoma kolikokoliko patnjepatnje iziz togatoga proizašlosamo ono štoono što činimošto činimo izčinimo iz ljubaviiz ljubavi činimoljubavi činimo slobodnoma koliko patnjekoliko patnje izpatnje iz togaiz toga proizašlosamo ono što činimoono što činimo izšto činimo iz ljubavičinimo iz ljubavi činimoiz ljubavi činimo slobodnoma koliko patnje izkoliko patnje iz togapatnje iz toga proizašlosamo ono što činimo izono što činimo iz ljubavišto činimo iz ljubavi činimočinimo iz ljubavi činimo slobodnoma koliko patnje iz togakoliko patnje iz toga proizašlo

Na koja četiri načina se čini zlo? Vođeni žudnjom činimo zlo. Vođeni ljutnjom činimo zlo. Vođeni neznanjem činimo zlo. Vođenji strahom činimo zlo. -Buda
na-koja-etiri-naina-se-ini-zlo-voeni-udnjom-inimo-zlo-voeni-ljutnjom-inimo-zlo-voeni-neznanjem-inimo-zlo-voenji-strahom-inimo-zlo
Ono sto nam najviše nedostaje u životu, to je neko ko bi nas prisiljavao da činimo ono što možemo. -Tomas Edison
ono-sto-nam-najvie-nedostaje-u-ivotu-to-neko-ko-bi-nas-prisiljavao-da-inimo-ono-to-moemo
Živetćemo dobro živimo li pošteno i ne činimo li ono zbog čega druge osuđujemo. -Tales
ivetemo-dobro-ivimo-li-poteno-i-ne-inimo-li-ono-zbog-ega-druge-osuujemo