Samo je osoba koja ima vere u sebe u stanju da bude verna drugima.


samo-osoba-koja-ima-vere-u-sebe-u-stanju-da-bude-verna-drugima
erih fromsamoosobakojaimaveresebestanjudabudevernadrugimasamo jeje osobaosoba kojakoja imaima verevere uu sebesebe uu stanjustanju dada budebude vernaverna drugimasamo je osobaje osoba kojaosoba koja imakoja ima vereima vere uvere u sebeu sebe usebe u stanjuu stanju dastanju da budeda bude vernabude verna drugimasamo je osoba kojaje osoba koja imaosoba koja ima verekoja ima vere uima vere u sebevere u sebe uu sebe u stanjusebe u stanju dau stanju da budestanju da bude vernada bude verna drugimasamo je osoba koja imaje osoba koja ima vereosoba koja ima vere ukoja ima vere u sebeima vere u sebe uvere u sebe u stanjuu sebe u stanju dasebe u stanju da budeu stanju da bude vernastanju da bude verna drugima

Jedini način da žena bude verna jeste: da bude zaljubljena ili ružna. -Monteskje
jedini-nain-da-ena-bude-verna-jeste-da-bude-zaljubljena-ili-runa
Idealist je osoba koja pomaže drugim ljudima da bude uspješni. -Henri  Ford
idealist-osoba-koja-pomae-drugim-ljudima-da-bude-uspje
Jedino osoba koja ne vesla ima vremena da ljulja čamac. -Žan Pol Sartr
jedino-osoba-koja-ne-vesla-ima-vremena-da-ljulja-amac
Priznajem da je istorija puna priča o verskim ratovima. Ali, pri tom treba imati jedno na umu: te ratove nije izazvalo mnoštvo vera, već nesnošljivost one vere koja je sebe smatrala vladajućom. -Monteskje
priznajem-da-istorija-puna-pria-o-verskim-ratovima-ali-pri-tom-treba-imati-jedno-na-umu-te-ratove-nije-izazvalo-mnotvo-vera-ve-nesnoljivost-one-vere