Samo se slike dugo pamte, a riječi već sutradan promijene svoj red.


samo-se-slike-dugo-pamte-a-rijei-ve-sutradan-promijene-svoj-red
zulfikar zuko džumhursamoseslikedugopamteriječivećsutradanpromijenesvojredsamo sese slikeslike dugodugo pamteriječi većveć sutradansutradan promijenepromijene svojsvoj redsamo se slikese slike dugoslike dugo pamtea riječi većriječi već sutradanveć sutradan promijenesutradan promijene svojpromijene svoj redsamo se slike dugose slike dugo pamtea riječi već sutradanriječi već sutradan promijeneveć sutradan promijene svojsutradan promijene svoj redsamo se slike dugo pamtea riječi već sutradan promijeneriječi već sutradan promijene svojveć sutradan promijene svoj red