Samo se ti motaj oko njega, pa ce hitna da se mota oko tebe ;)


samo-se-ti-motaj-oko-njega-pa-hitna-da-se-mota-oko-tebe
samosetimotajokonjegapahitnadamotatebesamo sese titi motajmotaj okooko njegapa cece hitnahitna dada sese motamota okooko tebesamo se tise ti motajti motaj okomotaj oko njegapa ce hitnace hitna dahitna da seda se motase mota okomota oko tebesamo se ti motajse ti motaj okoti motaj oko njegapa ce hitna dace hitna da sehitna da se motada se mota okose mota oko tebesamo se ti motaj okose ti motaj oko njegapa ce hitna da sece hitna da se motahitna da se mota okoda se mota oko tebe

Vidiš ovu sjajnu stvar na nebu? E to je Sunce! Zemlja se okreće oko njega a ne oko tebe!
vidi-ovu-sjajnu-stvar-na-nebu-e-to-sunce-zemlja-se-okree-oko-njega-a-ne-oko-tebe
toliko ljudi oko tebe
toliko-ljudi-oko-tebe