Samo zato što sam se promovisala kao sirena i odigrala razne uloge u vezi seksa, ljudi čine grešku misleći da sam takva u stvarnom životu. Oni ne mogu biti u većoj zabludi.


samo-zato-to-sam-se-promovisala-kao-sirena-i-odigrala-razne-uloge-u-vezi-seksa-ljudi-ine-greku-mislei-da-sam-takva-u-stvarnom-ivotu-oni-ne-mogu-biti-u
ava gardnersamozatotosamsepromovisalakaosirenaodigralarazneulogeveziseksaljudičinegrekumislećidatakvastvarnomživotuoninemogubitivećojzabludisamo zatozato štošto samsam sese promovisalapromovisala kaokao sirenasirena ii odigralaodigrala raznerazne ulogeuloge uu vezivezi seksaljudi činečine greškugrešku mislećimisleći dada samsam takvatakva uu stvarnomstvarnom životuoni nene mogumogu bitibiti uu većojvećoj zabludisamo zato štozato što samšto sam sesam se promovisalase promovisala kaopromovisala kao sirenakao sirena isirena i odigralai odigrala razneodigrala razne ulogerazne uloge uuloge u veziu vezi seksaljudi čine greškučine grešku mislećigrešku misleći damisleći da samda sam takvasam takva utakva u stvarnomu stvarnom životuoni ne mogune mogu bitimogu biti ubiti u većoju većoj zabludi

Oni su se smejali meni zato što sam drugačiji. Ja sam se smejao njima zato što su svi isti. -Čarls Bukovski
oni-su-se-smejali-meni-zato-to-sam-drugaiji-ja-sam-se-smejao-njima-zato-to-su-svi-isti
Znala sam da pripadam javnosti i svetu. Ne zato što sam bila talentovana ili lepa, već zato što nisam pripadala ničemu i nikom drugom. -Merlin Monroe
znala-sam-da-pripadam-javnosti-i-svetu-ne-zato-to-sam-bila-talentovana-ili-lepa-ve-zato-to-nisam-pripadala-emu-i-nikom-drugom